Граждани оргаизират обществен дебат за ТЕЦ-Сливен и влиянето му върху околната среда и здравето на хората

На 26 октомври 2023 от 11:00 в зала „Киносалон“ на Военен клуб, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 5. Зала „Киносалон“. (известно още като ДНА). ще се проведе  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, по повод инвестиционно предложение:
„Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510-
Н1/2018г., актуализирано с Решение № 510-Н1-ИО-А1/2019г.“ с възложител
„Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД
Според нас това е събитие с висока обществена значимост, и е нужно вашето професионално присъствие.
 
 По-долу публикуваме ОБЯВА-та поместена на сайта на Община Сливен.
 

ОБЯВА

ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на
околната среда ОБЩИНА СЛИВЕН гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1
УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за
обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:
„Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 510-
Н1/2018г., актуализирано с Решение № 510-Н1-ИО-А1/2019г.“ с възложител
„Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД
Срещата ще се проведе на 26.10.2023 г. от 11:00 часа, в зала „Киносалон“ на Военен
клуб, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 5. Зала „Киносалон“. (известно още като ДНА).
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента
на въздействие (не е изискан от компетентния орган) и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС (не е налична) и/или оценка по чл.99б, ал.1 ЗООС (не е приложима за обекта), е на разположение на интересуващите се в 30 дневен срок от публикуване на обявата всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в Община Сливен и на адреса на Възложителя – гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа” № 23.
Писмени становища могат да се предоставят на горепосоченото място, както и на
адреса на възложителя – гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа” №23 или на срещата за
обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:                    Антоанета Миланова, тел за връзка: 0889 22 83 82
Сдружение „Свети Георги Победоносец“ гр. Сливен