Горски експерти от ЮИДП проведоха поредно Регионално съвещание в Казанлък

На 28.06.2022 г. се проведе поредното регионално съвещание по стопанисване на горите на територията на ДГС Казанлък, организирано от ЮИДП ДП – Сливен. Участие в него взеха лесовъди от ДГС Чирпан, ДГС Стара Загора, ДГС Гурково, ДГС Мъглиж, ДГС Казанлък и ДЛС Мазалат, както и представители на РДГ Стара Загора и ЦУ на ЮИДП.

По време на събитието баха посетени два обекта – 130 годишна букова гора с напреднал възобновителен процес в ГСУ Шипка и смесена иглолистно-широколистна гора в ГСУ Енина, с цел трансформирането й в широколистна. Обсъдени бяха насоките на стопанисване на двете насъждения, технологията на маркиране, както и извеждането на сечта и транспортирането й.

Засегнати бяха редица теми, касаещи стопанисването на горите, придружаващите ги документи и участието на всеки един лесовъд в този процес. Съвещанието беше изключително ползотворно и градивно. Поставиха се много въпроси относно актуални теми в горския сектор, чието изясняване ще допринесе за ползотворната работа на горските служители и по-добри резултати в лесовъдските дейности.