Годишна проверка за горска сертификация ще се проведе на територията на ЮИДП

Горската сертификация по международната система FCS ограничава незаконните и вредни за околната среда дейности в горите

В периода 17-20 октомври 2023г. на територията на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен ще се извърши годишна проверка на FSC груповия сертификат за устойчиво и природосъобразно стопанисване на горите в 9 държавни горски стопанства от Бургаска област – Бургас,  Малко Търново, Царево, Звездец, Ново Паничарево, Карнобат, Средец, Ропотамо и Несебър. Стопанствата притежават групов сертификат от 2017г.

Проверката включва преглед на документи – жалби, административни актове и други, свързани с изпълнението на дейностите в горите, както и  проверка на терен на извършените горскостопански мероприятия.

Проверката по спазването на  FSC стандарта се извършва от независима сертифицираща организация, акредитирана специално да контролира притежателя на сертификата поне веднъж годишно дали са спазени изискванията, като при неспазване на принципите и правилата същият се отнема.

С последния одитен доклад от 2021г. на терен не са констатирани несъответствия с изискванията на стандарта.

Горската сертификация по международната система FCS ограничава незаконните и вредни за околната среда дейности в горите, насърчава отговорното стопанисване на горите и горските ресурси.  Когато една гора е сертифицирана трябва да отговори на множество принципи, критерии и индикатори, като спазването им гарантира опазването, отговорното управление и добро стопанисване на горите.

Притежаването на  FSC  сертификат означава, че горските територии се управляват по отговорен начин и при поддържан баланс между екологични, социални и икономически функции на горите. FSC стандартът не допуска превръщането на естествени гори в други хабитати, забранява използването на силно опасни пестициди и спомага зачитането правата на  местното население.

Горската сертификация представлява пряк икономически инструмент за гарантиране на устойчивото ползване и управление на горските ресурси.