Еврoпарламентът гласува препoръки за премахване на бедността и дискриминацията срещу ромите

  • По-ефективно насочване на средствата на ЕС за посрещане на нуждите на ромите
  • Фокус върху децата, младежите и участието на ромите за подобряване на социалното приобщаване
  • Подпомагане на ромите за напускане на неподходящите селища

В сряда Парламентът прие набор от препоръки, насочени към подобряване на несигурното положение на ромските селища в ЕС.

Ромите с цялото многообразие, което включва този термин, са най-голямото етническо малцинство в Европа и са изправени пред бедност и социално изключване в няколко държави членки, посочват членовете на ЕП.

Основните проблеми, на които трябва да се обърне спешно внимание, са липсата на достойни, десегрегирани жилища, до чиста питейна вода, електричество, канализация, съоръжения за преработване на отпадъчни води и отпадъци, както и продължаващата дискриминация и сегрегация на ромските деца в училищата. Членовете на ЕП подчертават също така липсата на здравни грижи, дългосрочната безработица, полицейските злоупотреби и неадекватния достъп до правосъдие.

За да се коригира тази ситуация, Парламентът призовава за краткосрочни и дългосрочни стратегии, подкрепени с достатъчно финансиране от ЕС и от националните фондове, по-специално от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните планове за възстановяване и устойчивост.

Държавите членки следва да разпределят средствата на регионално и местно равнище, за да отговорят по-добре на непосредствените нужди на ромите, живеещи в селища в ЕС. Трябва да бъдат отстранени всички пречки, включително преки и непреки форми на дискриминация, които възпрепятстват ефективното използване на средствата.

Комисията трябва да създаде механизъм за ранно предупреждение, който да идентифицира злоупотребите или неправомерното използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други средства на ЕС, предназначени за справяне с положението на ромите, казват евродепутатите. Те също така настояват Комисията постепенно да премахне маргинализираните ромски селища в целия ЕС до 2030 г. Включването на членове на ромската общност, които извършват качествена социална работа в селищата, би било начин да се убедят ромите да ги напуснат.

Фокус върху децата, младежта и участието на ромите

Членовете на ЕП призовават децата от ромски произход да бъдат надлежно включени в националните планове за действие по Европейската гаранцията за децатаЗасилената Гаранция за младежта и „Еразъм+“ трябва да се използват за насърчаване на социалното сближаване и заетостта сред ромските младежи. Те също така смятат, че участието и ръководните функции на ромите трябва да бъдат качествена цел в националните стратегически рамки за ромите, за да се насърчи социалното приобщаване и демократичното участие.

Накрая, те посочват неизползвания потенциал на високообразованите млади роми като двигател на положителна промяна.

Резолюцията беше приета с 486 гласа „за“, 109 гласа „против“ и 38 гласа „въздържал се“.