Ето какво ще гласуват общинските съветници на последната за тази година редовна сесия на местния парламент

Общо 39 точки предстои да разгледа на своя редовна сесия местният парламент на 20  декември, понеделник.  Предварителният дневен ред на заседанието предвижда актуализация на общинския бюджет, разпоредителни сделки с общинска собственост, както и промяна в част от текстовете в една от общинските наредби. Това открои сред акцентите за предстоящото заседание председателят Димитър Митев. По-конкретно, той се спря на предстоящото и последно за тази година изменение на основния финансов документ, което по думите му касае разходи за отводнителни дейности в един от кварталите на Сливен, за ремонт на училището в село Панаретовци, изграждане на колумбарийни стени и благоустрояване на алеи на Новоселските гробища. Средства от бюджета ще бъдат отпуснати и за газифицирането на Спортна зала „Младост“.

Одобряване на план-сметката за дейностите по събиране и извозване на битовите отпадъци за 2022 г., също предстои да бъде гласувано. Митев отчете, че над два млн. лв. увеличение на разходите спрямо 2021 г. сочат разчетите в план-сметката на планираните разходи за 2022 г. При такова увеличение необходимото дофинансиране за дейностите по сметосъбиране от бюджета на Община Сливен ще достигне 6 млн. лв.

По отношение на изменението и допълване на част от текстовете на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, той посочи, че те са свързани с регламентиране на реда и начина на ползване на кварталните клубове. Изменението предвижда тези клубове да разширят обхвата си на дейност и да се ползват от повече групи от хора. Той подчерта, че поддръжката и осигуряването на консумативи за помещенията се поема от Община Сливен, а за ползвателите – ще бъде напълно безплатно. Ще бъде назначено и лице, което ще се занимава с материалната база, със спецификите и  възникналите проблеми на отделните клубове.

Сред точките, които предстоят да бъдат разгледани и гласувани попадат още приемане на програми – едната, от които, за работата на общинския съвет през първото тримесечие на 2022 г., и за развитие на читалищната дейност в общината за следващата година.

Общинският съвет ще гласува и правилника за устройството и дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Център за кариерно ориентиране, също са сред предвидените за гласуване предложения. Други две предложения от дневния ред за гласуване са одобряване на докладите от годишната и от последващата оценка за 2020 г. на изпълнението на Плана за развитие на Община Сливен 2014-2020.

Сесията ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч., при спазване на противоепидемичните мерки.