Ето какви са препоръките на МОН за организация на учебния процес

А. За осигуряване на дистанция между паралелките

1. Класни стаи и организация на учебния процес

 • Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.
 • Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет, лаборатории, работилници и физкултурен салон.
 • Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило.
 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
 • Ползване на материална база на съседна сграда (напр. читалище). Базата трябва да е подходяща и благоприятна като физическа среда и придвижването до и обучението в нея да не е свързано с допълнителни рискове за децата.
 • Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени паралелки и по-големи класни стаи).
 • Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.
 • Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката (когато броят на учениците в ЦУОД и ресурсите на училищата позволяват това).
 • Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.
 • Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.
 • Поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя.

2. Коридори и стълбища

 • Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
 • Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения

 • Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията.
 • Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета).
 • Свободен режим за ползване на тоалетните, подходящ при седмично разписание със слети часове.

4. Входове

 • По възможност да се отворят повече входове (за училищата с повече ученици), така че да не се допуска струпване. Условието е обаче да има лице за осигуряване на пропускателния режим на всеки вход.
 • Разделяне на паралелките при ползване на различните входове (където е приложимо).

5. Стол и бюфети

 • Хранене по график.
 • Обособени зони за хранене за отделните паралелки.
 • Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат).
 • Недопускане на споделяне на храни и напитки.
 • Организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи с индивидуални прибори.
 • Хранене в училищния двор, в шатри, беседки и др.

6. Училищен двор

 • Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.
 • Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
 • Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки.
 • Провеждане на повече занятия навън.
 • Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (напр. в помещения на читалището, което наблизо).

7. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация. Учителска стая

 • Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.
 • По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 • Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
 • Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

8. Физкултурен салон

 • Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

9. Библиотека

 • Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка онлайн.
 • Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.

10. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“.

 • Приемат се един път седмично.

11. Озониране и пречистване на въздуха

 • Използване на бактерицидни лампи от затворен типза дезинфекция на въздух, които могат да работят без прекъсване в присъствието на хора. Препоръчва се използваните от системите пури да не продуцират озон (ozon-free).
 • Използване на устройства за пречистване на въздуха, които да унищожават вируси и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19.Б. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището.
 • Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси налицата за контакт в двете институции.
 • Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.
 • Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

В. За осъществяване на извънкласни и извън училищни занимания по интереси

 • Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.
 • Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.

Г. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

 • Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).
 • Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.
 • Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.
 • Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси: oРъководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение.

– Ръководства за учители – линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.

– Ръководства за ученици – електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.

– Ръководства за родители – електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.

– Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.