Екипи на РДПБЗН-Сливен са спасили близо 17 500 декара гори

Основните причини за възникване на горските пожари са свързани с непредпазлива или умишлена дейност на човека или появата на природни явления. Най-често те са предизвикани от неизгасени клечки кибрит и фасове, от небрежно боравене с открит огън, техническа неизправност на машини и превозни средства, детска игра, самозапалване на вещества и материали, мълнии и неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност.

За недопускане на пожари в горите е изключително важно всички моторни превозни средства, които навлизат в горски терен, да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефектите по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.

Разчистените сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да бъдат извозвани на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне!

Абсолютно забранено е паленето на стърнищата. Собствениците на гори трябва да знаят, че са задължени да спазват и да изпълняват всички лесоустройствени изисквания, предвидени в нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.

Какво трябва да правим, ако попаднем в горски пожар?Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) оценете обстановката – ориентирайте се за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение. При бързо усложняваща се обстановка трябва да потърсите безопасен път за напускане на района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

След като избегнете първоначалната опасност, подайте съобщение на тел. 112 или в близка хижа, туристически пункт, лесничейство, кметството на населеното място и др. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот. Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони. Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

През пожароопасния летен сезон на 2019 година са спасени  17 460 декара гори.

На територията на област Сливен са възникнали 552 пожара. От тях 12 пожара са в горски територии и земеделски земи, при които са унищожени 1322 дка широколистна, 745 дка иглолистна гора. При 14 от пожарите не е допуснато причиняване на материални загуби. Дежурните екипи на РДПБЗН-Сливен са участвали в гасенето на 508 пожара в сухи треви и отпадъци, от които 123 са в границите на населените места.

През изминалата година екипите на РДПБЗН-Сливен са се справили в особено тежка ситуация и само бърза и навременна реакция е довела до спасяването на хиляди декари горски фонд. При  пожарите в община Нова Загора и община Котел се е наложило съсредоточаване на много сили и техника, включително летателна от Министерство на отбраната и верижна от Министерство на отбраната и Мини Марица изток.

За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност.

На http://pojarna.com/ могат да се намерят актуални данни за дейността на ГДПБЗН-МВР, за  действащи кампании и полезни информация  за пожарна безопасност в дома, на работното място, опазване на горските и земеделските площи.