Две работни срещи с образователните медиатори от област Сливен се проведоха днес

По инициатива на областния управител Минчо Афузов и неговия заместник Антоний Андонов днес в злата на Професионална гимназия по механотехника се състояха две работни срещи с образователните медиатори от област Сливен.

Целта на тези срещи бе да се дискутират прагматично актуални проблеми, свързани с работата на образователните медиатори, да се сподели опит за добри практики при връщането и задържането на децата в образователния процес, както и да се очертаят идеи за необходимите промени в нормативната база, които да повлияят върху мотивацията на децата и техните родители за получаване на образование.

В работните срещите участваха над 50 образователни медиатори от четирите общини на област Сливен, разпределени в две групи, с цел постигането на по-голяма ефективност и прямота на дискусиите.

В двете работни срещи взеха участие още: началникът на Регионалното управление на образованието д-р Кристиана Добрева – Станкова, директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Георги Вишнаров, инспектори от детските педагогически стаи в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, експерти от Регионалното управление на образованието, от Регионалната здравна инспекция и представители от четирите общински администрации.

И двете сесии преминаха в дух на толерантност, откровеност и загриженост за някои негативни тенденции в образователния процес през последните години – демотивация на родителите и децата за редовно посещаване на учебните занятия, ранно отпадане от училище на деца и ученици от малцинствените групи, особено на момичетата от ромския етнос, ранни бракове и раждания на деца, трудова експлоатация на непълнолетните – у нас и в чужбина, девалвация на образованието като ценност за някои уязвими групи и др.

„Като Областна администрация сме заявили, че образованието и децата са нашият най-важен приоритет. И мисля, че сме доказали това със своите действия“, каза във встъпителните си думи областният управител г-н Афузов. „Проведохме множество срещи в различни формати по проблемите на децата, особено за пресичането на тенденцията деца да остават извън образователната система. За нас отпадането на децата от училище е тежък социален проблем. Защото липсата на образование започва да се възпроизвежда и да се превръща в спънка за развитието на държавата въобще“, добави той. За регион Сливен статистиката сочи, че през учебната 2021/22 година от образователната система са отпаднали 774 деца. Върнатите в училище са 190, от които 49 са отпаднали повторно. От началото на учебната 2022/23 година до края на месец март отпадналите от образователната система деца и ученици са 283. „Отново декларирам пред вас своята готовност да съдействаме максимално за преборването на тази тревожна тенденция“, подчерта пред образователните медиатори областният управител.

Участниците и в двете работни срещи бяха единодушни, че най-определящият фактор за отпадането на децата от учебния процес са техните родители. И че единствено системната работа с родителите би променила тревожната ситуация. За съжаление, голяма част от децата от уязвими и рискови групи са поверени на баби и дядовци, тъй като майките и бащите им работят в чужбина. Друг често срещан вариант е децата да заминават за кратко на гурбет с родителите си, отписвайки се от училище. След завръщането си обаче, те не се записват да учат отново, или пък престават да посещават редовно учебните занятия, което води до тежки пропуски в знанията и съответно – до допълнителна загуба на мотивация. Като друг изключително сериозен проблем бе откроен наслоилият се в някои малцинствени групи негативизъм към образованието изобщо. Според някои от изказванията на образователните медиатори, това е резултат от формираната „финансова ценностна система“. Посочени бяха и някои конкретни примери и модели за фабрикуване на оправдания за непосещаване на училище и за прикриване на отсъствия, механизми за отклоняване на момчетата от образователния процес и за разпространяването на заблуди и предубеждения, възпиращи момичетата от училище. По време на срещите бе коментирана и разпоредбата за едногодишно прекъсване на детските надбавки при 5 неизвинени отсъствия, която според образователните медиатори води до обратен ефект. Дискутирана бе и необходимостта от завишаване на наказателните санкции при установяване на съжителство с непълнолетно лице, както и по-стриктното прилагане на предвидените в закона наказания. От страна на Регионалната дирекция за социално подпомагане бе подчертано, че педагозите и образователните медиатори трябва да изпълняват задължението си да сезират отделите за закрила на детето при всички установени случаи на родители или близки, които осуетяват посещаването на училище или детска градина.

„Разбираме колко трудна е вашата работа. Но тя е и една от най-благородните. Истината е, че ако се работи с тези деца и родители, това е работа за развитието на обществото“, подчерта пред образователните медиатори областният управител Минчо Афузов.

„Вашата работа е изключително важна. Защото всъщност образованието е това, което дава равен шанс на всички“, посочи пред присъстващите началникът на Регионалното управление на образованието Кристиана Станкова. Тя изтъкна, че доброто владеене на български език е ключово за всички останали умения. „От вас очакваме малки, но системни стъпки, много последователна и неотклонна работа с родителите“, посочи още началникът на РУО.

„Трябва да се намерят подходи и да се създаде такава система, при която родителите да търсят училището, а не обрано – училището да търси учениците си. В тази връзка разчитаме на образователните медиатори – като хора, стоящи най-близо до местните общности, да излязат с предложения, които да сработят в тази посока“, коментира след срещата областният управител.