Доходите ни скочили с 13,7% за година

Общите доходи на българските домакинства се увеличават на годишна база през последното тримесечие на 2019 г. с малко по-силно темпо, отколкото потребителските разходи, показва проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият доход средно на лице от домакинство нараства през периода октомври – декември 2019 година с 13,7% спрямо същото тримесечие на 2018 г., достигайки 1770 лева, като в същото време общите разходи се увеличават с 10,7% до 1670 лева.

Най-висок относителен дял през четвъртото тримесечие на изминалата година имат доходите от работна заплата (56,2%), следвани от доходите от пенсии (27,3%) и тези от самостоятелна заетост (6,4%). Спрямо последното тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1,1 процентни пункта, докато тези от пенсии, социални плащания и помощи, както и от самостоятелна заетост намаляват с по 0,4 процентни пункта.

В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват през последното тримесечие до 996 лева от 858 лева година по-рано (скок с цели 16,1%), доходите от пенсии се увеличават до 483 от 432 лева (повишение с 11,9%), тези от самостоятелна заетост се увеличават от 105 на 113 лева (повишение със 7,4%), а доходите от социални обезщетения и помощи нараства от 39 на 53 лева (повишение с 36,1%).

В същото време общите разходи средно на лице от домакинство се увеличават през периода октомври – декември 2019 година с 10,7% спрямо година по-рано, достигайки 1670 лева.

Най-голям относителен дял през четвъртото тримесечие на миналата година заемат разходите за храна (29,7%), следвани от тези за жилище (17,2%), за данъци и социални осигуровки (12,9%) и за транспорт и съобщения (11,5%).

Относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0,5 процентни пункта спрямо последното тримесечие на 2018 година, делът на разходите, свързани с жилището – с 0,6 процентни пункта, докато делът на разходите за здравеопазване се увеличава с 1,7 процентни пункта.

Спрямо година по-рано разходите за храна и безалкохолни напитки като абсолютна стойност нарастват с 8,8% (от 455 на 495 лева), за алкохолни напитки и цигари – с 15,1% (до 73 от 63 лева), за облекло и обувки – с 4,7% (до 63 от 60 лева), за здравеопазване – с цели 43,6% (до 118 от 82 лева), а тези за жилища (за вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават с 6,7% (от 268 на 286 лева).  Увеличение с 13,8% има и при разходите за транспорт и съобщения (от 168 на 191 лева), докато разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват с 13,7% (до 69 от 61 лева) и за данъци и социални осигуровки – с 13,0% (от 191 на 216 лева).

Според НСИ през четвъртото тримесечие на изминалата година няма съществена промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинството спрямо същия период на 2018 година, като известно увеличение е отчетено в потреблението на зеленчуци (от 14,6 на 16,8 кг), на яйца (от 46 на 38 броя) и на плодове (от 12,4 на 12,8 кг) при намаляване на консумацията на хляб и тестени изделия (от 21,5 на 20,6 кг). Няма промяна при потреблението на месни продукти, сирене, зрял фасул, картофи и захар.