Доброволци в помощ на възрастните хора и лицата с увреждания

Считано от 21.04.2020 г. е подписано споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, представляван от Зорница Русинова – Заместник-министър на Министерство на труда и социалната политика и Валентин Ревански – Кмет на Община Ямбол, по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3.

Дейностите са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск и лица поставени под карантина, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция  срещу разпространението на COVID-19.

Предоставянето на услугите за лицата по домовете ще включва доставка на продукти от първа необходимост – храна, хранителни продукти, лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора) и др. заявени от потребителите и необходими и наложителни за ограничаване разпространението на вируса.

Наетият персонал по Компонент 3 ще извършва само логистична услуга, след заявено желание от страна на потребителите от гореупоменатите категории, на телефони: 046/62 20 56 и 088 24 28 795.