До края на годината – реконструкция на ВиК мрежа, помпени станции и пречиствателни станции за отпадъчни води

Инж. Севдалин Рашев, управител на „ВиК-Сливен“ – за обхвата на европейския проект и напредъка на строителните дейности

Най-големият инфраструктурен проект на „ВиК-Сливен“ за „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“  се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд.

Основната цел на проекта е: Повишаване ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО  от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Сливен“ ООД.

В разгара на строителните дейности, разговаряме с управителя на „ВиК“ Сливен за целите и задачите на проекта, за хода на строителните работи, за спецификата на някои от затрудненията и за най-близко предстоящите дейности.

 • Г-н Рашев, бихте ли ни казали повече за обхвата на проекта в агломерациите Сливен и Нова Загора?
 • За обхвата на проекта е говорено много пъти. Той се случва с помощта на Кохезионния фонд на ЕС и на Оперативната програма „Околна среда“. Разпределен е в две агломерации – Агломерация Сливен и Агломерация Нова Загора. Общата стойност на проекта за двете агломерации, с ДДС, е 133 милиона лева.
 • Можем ли да разгледаме проекта по-подробно, по обществени поръчки?
 • В момента се работи по изграждането и реконструкцията на ВиК мрежата на Сливен, където е предвидено да бъдат реконструирани 17 километра водопроводи и 4 000 метра канализационна мрежа, заедно със съпътстващите съоръжения – всички калници, въздушници, разпределителни шахти и измервателни шахти за измерване на налягане, остатъчен хлор във водата и дебит. Към този проект е и изграждането на големия водоем, който се строи под пречиствателната станция за питейни води. От водоема ще се изпълнят и две връзки от пречиствателната станция към водоемите на висока и средна зона /“Бункера“ и „Хамам баир“/. Проектът включва и реконструкция на съществуващите водоеми „Хамам баир“ и „Бункера“. Работата по тях е изпълнена. След реконструкцията, те се превърнаха в образцови съоръжения, със сменени тръбни разводки, кранове и арматури. Имаме възможност да регулираме и водата от тях. Състоянието на тези водоеми бяха една язва в продължение на много години.

Стойността на инвестицията по изграждането и реконструкцията на ВиК мрежата на Сливен е 30 милиона лева – една сериозна сума за един голям проект, който ще допринесе по-нататък и за изпълнението на показателите, заложени в предварителното проектно проучване. Първата цел е да намалим загубите във водопроводната мрежа на Сливен под 60 процента, което е един добър показател, при наличието на сегашните 80 процента загуби. Това ще изравни разходите за добиване на вода с електроенергия. Тогава няма да е неизгодно да работят помпените станции. В момента при тези големи загуби на вода е възможно дори разходите за пречиствателната станция да са по-големи от тези за електроенергия. С други думи, след изпълнението на проекта, ще бъдем двойно облагодетелствани – ще имаме по-ниски разходи, както и воден резерв за период от две години. В момента обемът на язовира се изразходва за една година. След реконструкцията вече ще имаме вода в язовира за около две години, в периоди на продължително засушаване. Изпълнението на проекта, освен намаляване загубите на вода, ще ни даде възможност да управляваме по-добре водните количества. Проектът има и екологична насоченост. Ще можем да употребяваме водата и по-екологично, т.е. – ще запазим водните тела, от които черпим вода, в по-чисто състояние.

 • Има ли екологична насоченост и в модернизацията на пречиствателната станция за отпадъчни води?
 • Екологичната насоченост се отнася най-вече за ремонта на пречиствателната станция за отпадъчни води, но разбира се, че има своето значение и в проекта за водопроводната мрежа и канализацията на Сливен, най-вече за екологичното и пестеливо потребление на водните запаси, които имаме на разположение.

В пречиствателната станция за отпадъчни води на Сливен, в момента се внедрява много иновативно третиране на утайките, което ще даде възможност по-нататък те да бъдат включени в употреба. Същевременно, ще имаме възможност и да намалим товара на замърсяване върху подземните водни тела. Защото приемникът на пречиствателната станция е река, от която водата пак отива в подземното водно тяло. По този начин даваме възможност за едно по-екологично отношение към наличния ни основен воден запас. Има много неща, които се извършват в пречиствателната станция за отпадъчни води – тя ще има и когенератор, който е от изключително голямо значение за добиване на електроенергия от газа метан, получаван от дейността на пречиствателната станция. Друга иновативна технология, която се въвежда, са слънчевите колектори, които ще улавят енергията, необходима за изсушаване на утайките. Така пречиствателната станция в голяма степен става енергийно независима – тя си произвежда електроенергия на място. Проектът за реконструкцията на ПСОВ-Сливен е за около 9 милиона лева.

 • Следващият голям обект е довеждащият водопровод от яз. „Асеновец“?
 • Точно така, друг голям обект, който се изпълнява в проекта, е довеждащият водопровод от яз. „Асеновец“ до пречиствателната станция за питейни води, дълъг 8 800 метра. Този водопровод изпълнява важната функция да доставя водата от язовира до пречиствателната станция за питейни води. По стария водопровод, който вече си е изживял времето, ние губим 100 литра в секунда – това е една седма от загубите, които имаме за града. Новият довеждащ водопровод ще се изгражда от чугунени тръби, които са с много голям експлоатационен живот. Стойността на строителните дейности на това основно съоръжение във водоснабдителната система на Сливен е в размер на 19 милиона лева.
 • Как вървят нещата с отдавнашната мечта на квартал „Речица“ да има канализация?
 • Там изоставаме в графика по причина на високите подпочвени води, при които се работи много трудно. Все пак, успяваме да се придържаме към това, което имаме да изпълняваме. След като завършим полагането на тръбите в най-ниската част, вече ще можем да забързаме дейността и да се включим към графика, разработен за този обект. Строителните дейности в кв. „Речица“ включват изграждане на 25 км водопроводна мрежа, каквато в квартала въобще не е съществувала, както и 4 000 метра реконструкция на водопроводната мрежа. Това е заложеното в проекта с европейско финансиране, на стойност около 19 милиона лева. Отделно имаме разработен проект, по който търсим финансиране за останалата част от водопровода, за да може, едновременно с канализацията, да подменим и реконструираме и остарелия етернитов водопровод на квартала. Близо 9 милиона лева допълнително съфинансиране очакваме за целта от ВиК холдинга. Така ще можем да отговорим на директивата населението в агломерация Сливен да има 99 процента канализация и на 100 процента водоснабдяване.
 • Колко струва доизграждането и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в Сливен?
 • За агломерация Сливен са предвидени строителни дейности за 60 милиона лева без ДДС. Целият проект без ДДС е за около 100 милиона лева – 60 милиона за Сливен и 38 милиона за Нова Загора.
 • Какво се извършва по европейския проект в Нова Загора?
 • В Нова Загора се съсредоточаваме върху водопроводната мрежа, където по проект е предвидено да бъдат реконструирани 14 000 метра водопроводна мрежа и 4000 метра канализация. След реконструкцията, загубите във водопроводната мрежа на Нова Загора също трябва да спаднат под 60 процента. Напредъкът на дейностите в Нова  Загора е добър – подменена е около 50 процента от водопроводната мрежа. 10 милиона лева струва проекта за водопроводната мрежа на Нова Загора. До края на годината се надяваме да приключим с реконструкцията на водопроводите и в Сливен, и в Нова Загора.
 • В Нова Загора се изгражда почти изцяло Пречиствателната станция за отпадъчни води, бихте ли ни казали повече?
 • Реконструкцията на новозагорската Пречиствателна станция за отпадъчни води обхваща абсолютно всички стъпала на технологичния процес на пречиствателната станция – радиални утаители и биобасейни, където се извършва пречистването, всичко се подменя и на практика изграждаме в момента в Нова Загора почти нова пречиствателна станция. Същевременно там се подменят и всички машини, които се използват в пречиствателната станция – въздуходувки, калови помпи и помпи за чиста вода. Стойността на проекта е колкото за сливенската ПСОВ – също 9 милиона лева. Както и в Сливен, това води до екологичен ефект на намаляване на товара на замърсяване върху водното тяло. Така отговаряме и на директивата за пълното отвеждане на отпадъчните води за населението, което живее в агломерация Нова Загора.
 • Какви други еднотипни съоръжения и системи ще бъдат подменени или въведени в агломерациите Сливен и Нова Загора?
 • За двете агломерации Сливен и Нова Загора трябва да споменем накрая, че реконструкцията обхваща 9 основни помпени станции за питейна вода, както и 44 бункерни помпени станции. Паспортните данни на новите помпени агрегати са с много високи стойности относно качеството на тяхната работа. Подбрани са най-добрите световни марки. Реконструкцията на помпените станции в Сливен започва сега. Много сериозно нововъведение е повсеместното монтиране на всеки помпен агрегат на софт-стартери. С тяхното приложение ще избегнем евентуални аварийни ситуации в мрежата на електродоставчика.

И за двете агломерации се предвижда да бъде широко използвана системата за дистанционен контрол и управление СКАДА. Елементите, от които тя ще бъде изградена, са най-модерните контролери, които в момента се произвеждат.

 • Кои от дейностите са най-напреднали в изпълнението на строително-монтажните работи до момента?
 • Реконструкцията на водоемите в Сливен „Бункера“ и „Хамам баир“ завърши – в двата водоема за висока и средна зона всичко предвидено беше изпълнено и те вече работят както е предвидено по проекта. В Сливен строително-монтажните работи за реконструкцията на водопроводната мрежа са изпълнени на 50 процента. В Речица, където отбелязахме, че изоставаме, сме изпълнили около 20 процента от предвидените строителни дейности. В Пречиствателните станции за отпадъчни води на Сливен и Нова Загора работата върви с много добри темпове и предполагам, че ще бъдат завършени до края на годината. Довеждащият водопровод от яз. „Асеновец“ зависи от това какво ще бъде финансирането. Много усилено ще работим до края на годината по реконструкцията на помпените станции. Доставени са помпите и свързаната с тях арматура, започва се вече работата в машинните зали.
 • Къде срещнахте най-големи трудности?
 • Трудностите произтичат изключително и най-вече от проблемите, които имаме със собственото съфинансиране. За да могат строително-монтажните работи при всички обекти да се изпълняват в предвидения график, е необходимо дружеството да изпълни ангажимента си за собствено съфинансиране, както е предвидено в подписания договор с министерството на околната среда и водите. В най-скоро време очакваме да имаме положително развитие по въпроса за финансирането и тези трудности да бъде преодолени.
 • Какво предстои до края на годината?
 • Ако нашите усилия по съфинансирането не дадат добър резултат, ще съсредоточим усилията си върху строителството на обектите в Сливен и Нова Загора – реконструкцията на водопроводната и канализационната мрежа, помпените станции и пречиствателните станции за отпадъчни води. Трябва да отбележа, че извършваните по проекта дейности са много мащабни, периодът на строителството – дълъг, но в центъра на вниманието ни е обществената полза.