До 80% е субсидията за модернизация на лозови масиви

Финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието може да достигне 80 % от разходите за модернизация на лозята у нас.

До 31 август, включително се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ за преструктуриране и конверсия на лозя в рамките на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Документи се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“. За да се избегнат големи струпвания от хора, кандидатите трябва предварително да си запишат час.

Подпомага се промяна на сортовия състав на насажденията и дори на местонахождението на лозята, изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция и на формировката.

За финансова помощ могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация, вписани в лозарския регистър.

За всяка операция, посочена в технологичната карта, се предоставят най–малко три съпоставими независими оферти в оригинал.