До 2050 г. ще работят ТЕЦ-овете на въглища в България

Топлоелектрическите централи (ТЕЦ), произвеждащи електроенергия от въглища, са от ключово, стратегическо значение, както за енергийната, така и за националната сигурност на България и тяхната експлоатация ще продължи с хоризонт до 2050 г. Тези централи произвеждат 46% от цялата електрическа енергия в страната, като през зимата този процент достига 60 на сто. Това казва енергийният министър Теменужка Петкова в писмо – отговор на въпрос от депутата на БСП Георги Гьоков относно ангажиментите на правителството по отношение на минно-енергийния комплекс „Марица изток“ и енергийния преход, с който се ангажира Европейския съюз (ЕС).

Министър Петкова уточнява, че България използва в „максимална степен“ съществуващия потенциал на местните въглища в страната при спазване на екологичните изисквания, като те осигуряват ресурс за производство на електроенергия за следващите 60 години.

„В тази връзка и усилията на правителството са насочени към това тези централи да продължат своята работа. Тази политика на правителството е ясно посочена и в разработения… Интегриран национален план за енергетика и климат, който обхваща периода 2021-2030 г., с перспектива до 2050 г.“, посочва още енергийният министър.

По думите на Теменужка Петкова, в Плана, който е одобрен от Европейската комисия (ЕК), ясно е посочено, че до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., България ще продължи да използва потенциала на топлоелектрическите централи, произвеждащи електроенергия от въглища.

Министър Петкова припомня, че Министерството на енергетиката е изготвило проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г., като в него е посочено ясно, че предвид стратегическия характер на въглищните централи, за гарантирането на енергийната сигурност на страната, България ще продължи да разчита и за в бъдеще на работата на тези мощности.

„С влизането в сила на пакета „Чиста енергия за всички европейци“, се постави нова ясна рамка по отношение на организацията на пазара на електрическа енергия с хоризонт до 2030 г. Новият пазарен модел налага период на преход, през който ролята на въглищните централи ще е основна за гарантиране сигурността на доставките“, подчертава Петкова.

С цел гарантиране на сигурността на снабдяването в дългосрочен план, правителството нотифицира пред ЕК общопазарен механизъм за капацитет, напомня министърът, като добавя: „Целта е да се подпомогнат както съществуващите мощности в периода на прехода, така и модернизациите и инвестициите в нови, нискоемисионни производства“.

Според министъра на енергетиката, основният ефект, който се очаква от въвеждането на Механизма за капацитет, е свързан с предоставянето на възможност за подпомагане на съществуващите мощности, в това число и въглищните централи, като те ще могат да получат плащане, за да са налични на пазар, когато възникне ситуация на недостиг.

„Отчитайки важността на темата и ключовата роля на минно-енергийния комплекс „Марица изток“ за гарантиране сигурността на електроенергийната система, на 31 януари 2020 г. Народното събрание прие решение относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България, с което се задължава Министерски съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 29 февруари 2020 г. да приеме всички необходими мерки за нормално функциониране на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната като елемент от националната сигурност, независимо от становището на ЕК по този въпрос“, обяснява Теменужка Петкова и добавя, че решението на НС задължава МС да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен прекратяване на функционирането и/или ограничаване на производствения капацитет на въглищните централи от групата на БЕХ.

„Със своето решение НС възлага на МС да предприеме действия за присъединяване на България към платформата „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажименти за закриване на електроцентрали“, посочва още министър Петкова.

Тя припомня, че на 27 февруари 2020 г. е изпратено писмо до заместник-председателя на ЕК Франс Тимерманс, в което МС изразява официално желание за присъединяване към „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажимент за закриване на въглищни мощности.