ДГС „Котел“ обявява търг с тайно наддаване за продажба на трактор ЮМЗ

търг новини Котел

ДГС „Котел” ТП на ЮИДП гр. Сливен обявява търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ, обособена в Обект №1 и представляващ колесен трактор ЮМЗ, рег. №СН0451ЕЕ, намиращ се в гр. Котел, обл. Сливен, общ. Котел, ул.“Раковска“, Промишлена зона, който ще се проведе на 20.07.2022год. от 13.00 часа в административната сграда на ТП“ДГС Котел“ в гр. Котел, ул.“Професор Павлов“ № 57. Първоначална тръжна цена – 8 360,00 лв. /осем хиляди триста и шестдесет лева/ без ДДС. Оглед на движимата вещ се извършва всеки работен ден до 16.00 часа с представител на  ТП“ДГС Котел“ до 19.07.2022год. с превоз на кандидата. Критерий за оценка – предложена най-висока цена. Подробно описание на движимата вещ, включена в обект №1, както и заповедта за откриване на търга и условията за участие може да се види в профила на купувача, сайт на ЮИДП ДП гр. Сливен- www.uidp-sliven.com, както и в деловодството на ТП“ДГС Котел“, намиращо се в гр. Котел, ул. „Професор Павлов“№57.

За повече информация: 0888851763 – инж. С. Симеонов.