Дамите в Сливенско използват интернет повече от мъжете

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2021 г. показват, че 83.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 83.5%.

Увеличение има в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година в областта е регистриран ръст от 4.9 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2021 г. 73.4% от лицата в област Сливен на възраст 16 – 74 навършени години използват редовно интернет.

Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 77.1 и 69.3%.

Има известни различия при редовно използващите интернет по образование. От лицата с висше образование 90.7% използват редовно интернет, от лицата със средно образование – 83.9%, а от лицата с основно или по-ниско образование – 55.1%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство, е 16.5% за областта, при 26.6% средно за страната. При използването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с органите на държавната и местната власт се наблюдава намаление от 9.9 процентни пункта в сравнение с предходната година.