БВП на Сливен за 2019 година е 1 506 млн. лв.

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Сливен през 2019 година е 1 506 млн. лв. по текущи цени. Това нарежда областта на 17 място в страната. В сравнение с 2018 г. обемът му се е увеличил с 5.7%. Произведения в област Сливен БВП е 1.3% от общо произведения за страната. На човек от населението се падат 8 130 лв. от стойностния обем на показателя.

Създадената през 2019 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Сливен възлиза на 1 300 млн. лв., което е с 5.3% повече спрямо 2018 година.

Добавената стойност, реализирана от дейностите в секторa на услугите е 830 млн. лв. и представлява 63.9% от общата БДС за областта. В сравнение с 2018 г. делът й се увеличава с 1.0 процентен пункт.

Индустриалният сектор понижава своя относителен дял в БДС за областта спрямо 2018 година. През 2019 г. в него са реализирани 359 млн. лева. Относителният дял на добавената стойност в индустриалния сектор достига до 27.6%, което е с 1.0 процентен пункт по-малко спрямо 2018 година.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 8.5% от добавената стойност на областта и е в размер на 111 млн. лева. Неговият дял спрямо 2018 г. остава непроменен.