Броят на местата в детските градини в Сливенско се е увеличил

Pixabay

Към края на 2020 г. в област Сливен функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 677 места в тях и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 12 или 1.8%.

През 2020 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГса постъпили 495 деца, или със 136 деца по-малко в сравнение с 2019 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 564 деца, от които момчета са 294, а момичета – 270.

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Сливен, по възраст към 31.12.2020 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 85.3%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 13.6% и на последно място са тези над 3-годишна възраст – 1.1%.

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2020 г. в детските ясли работят 200 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 97, от тях 95 са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 103 души.