Бизнесът поиска отпадане тавана на компенсациите за скъпия ток

Кризата с цената на електроенергията за небитовите потребители през последните няколко дни става все по-драматична и заплашва българските предприятия със спиране на работа, загуба на работни места, сериозен ръст на цените, вместо на доходите, и масово обедняване.

Това се казва в отворено писмо на работодателските организации до премиера Петков, вицепремиерите Василев и Нинова и енергийния министър Николов.

Бизнесът изтъква, че средната цена на електроенергията, достигната на БНЕБ – сегмент „Ден напред“, за днешния осми март е 839,61 лв./MWh, като в някои часове надвишава 1170 лв./MWh, което е абсолютен рекорд. Устойчив и последователен ценови ръст наблюдаваме през последните дни както на нашия пазар, така и на съседните регионални и европейски пазари.

Обезпокоителен е и фактът, подчертават работодателите, че на другия сегмент – „Двустранни договори“, също през последните дни, се сключват сделки по месечни контракти в диапазона 642 – 650 лв./MWh за базов товар, т.е. установени са ценови нива, близо два пъти по-високи в сравнение с цените преди началото на военния конфликт. Пазарът на фючърси – както месечни, така и за тримесечието също демонстрират красноречив над 50% ръст!

Констатацията им е, че на фона на настоящата ситуация, действащите мерки от страна на правителството вече не са достатъчни. До края на месец март схемата за компенсиране на разходите на небитовите потребители за използваната от тях електрическа енергия в размер на 75% от разликата между  действителната пазарна цена за съответния месец на БНЕБ, пазар „Ден напред“, и действителната пазарна цена за м. юли м. г. (185,59 лв./MWh), но не повече от 250 лв./MWh, е крайно лимитирана и недостатъчна. При средномесечна цена от 750лв./MWh, например, каквато вече е вероятно да постигнем, компенсацията ще се ограничи до 250 лева, а ще останат ефективно за плащане от небитовите потребители непосилните 500лв./MWh.

Прогнозира се, че при такава картина много предприятия ще спрат работа, а безработицата ще нарасне главоломно. Обръща се внимание, че в същото време само в АЕЦ „Козлодуй“, само за месец март, би се генерирал допълнителен ресурс (непланирана печалба) над 950 млн.лв., при необходим ресурс за компенсиране на ВСИЧКИ потребители на електроенергия на свободния пазар по сегашната формулата и БЕЗ таван в размер на част от тази сума – между 720 и 790 млн. лв. (в зависимост от електропотреблението за месеца).

Бизнесът настоява за спешно предприемане на допълнителни мерки, които биха могли да бъдат единствено отпадането на действащия таван за компенсиране и ясно и категорично изразена позиция от страна на правителството, че срокът за изплащане на компенсациите ще бъде удължен до окончателното нормализиране на цените на електроенергията.

Коментира се, че тези две мерки безспорно ще действат и в посока намаляване на общото ниво на инфлационния натиск и така ще подкрепят покупателната способност на доходите на всички българи.

Работодателите настояват и без отлагане правителството да реализира поетия пред обществото ясен ангажимент за съществено облекчаване на административните процедури при изграждане на ВЕИ за собствено потребление от предприятията. Солидарни сме с изразената от всички вас позиция, че това може да стане с процедурна промяна, като режимът от настоящия разрешителен (с всички пречки и забавяния поради сложни и бавни съгласувателни процедури) стане просто уведомителен. Това е едно също бързо постижимо решение, на с дълготрайни положителни ефекти както върху българските предприятия, така и върху електроенергийния ни пазар в цялост.