Без вода до 18ч на 9 март в широкия център на Сливен – ул.„Драган Цанков“ и ул.„Генерал Столипин“

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във
връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на
нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и
съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“,
свързани с изграждане на водопровод по ул. „Драган Цанков“ и връзка със
съществуващи водопроводи по ул. „Генерал Столипин“ централна градска част, ще
бъде спряно водоподаването на 09.03.2023 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 18:00 ч. за :
– ул. „Драган Цанков“ от средна Зона от водоснабдителната мрежа на гр.
Сливен
– ул. „Генерал Столипин“ централна градска част
Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане
и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в
агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на
обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура
№ BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз
чрез Кохезионен фонд.
„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.