Банка ОББ продава активи на ,,Роже Ванден Берхе БГ“ ЕАД

О Б Я В Л Е Н И Е

 „ОББ” АД, в качеството на пристъпил към изпълнение заложен кредитор, обявява на заинтересованите лица, че от 24.01.2020 г. до 12:00 ч. на 31.01.2020 г. на основание чл. 37 и сл. от Закона за особените залози, ПРОДАВА: съвкупност от стоково-материални запаси (суровини за производство на тъкани килими) и готова продукция (първо и второ качество), машини и съоръжения за производство на килими (ДМА), собственост на ,,Роже ВанденБерхе БГ“ ЕАД и намиращи се в гр. Сливен, ул. ,,Хаджи Димитър“ № 42.

Документите, свързани с движимите вещи, с начина на формиране на предложението за начална продажна цена и условията на продажбата са на разположение в сградата на „ОББ“ АД, на адрес: гр. София, ул. „Св. София“ № 5 и на интернет страницата на банката на адрес: www.ubb.bg.Тел. за контакти:+3592 9029632 –юриск.Дойчин Котларов.