Българската икономика нараства с 3.7% през третото тримесечие на годината

По предварителни данни през третото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 31 764 млн. лв., като на човек от населението се падат 4544 лв. Това представлява ръст от 3.7% на годишна база и ръст от 0.8% в сравнение с предходното тримесечие на 2019 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на годината възлиза на 27.395 млрд. лв. по текущи данни, което е ръст от 3.5% спрямо същото тримесечие на 2018 г. Това се дължи основно от регистрираното нарастване при финансовите и застрахователни дейности (6.4%), професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности (5%), строителството (4.7%) и операциите с недвижими имоти (4.2%).

Данните показват увеличаване на относителния дял на индустрията в добавената стойност на икономиката с 0.9 процентни пункта до 27% в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. Същевременно се наблюдава спад на дела на аграрния сектор с 0.6 процентни пункта. Делът на дейностите в сферата на услугите намалява до ниво от 66.9% при 67.2% през съответния период на предходната година.

Принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното крайно потребление – с ръст от 5.1% на годишна база, колективното потребление – с ръст от 5%, и бруто образуването в основен капитал – с ръст от 1.8%, посочва националната статистика. Износът на стоки и услуги нараства с 1.3%, а вносът – с 1.2%.

Сравнението с второто тримесечие на 2018 г. показва ръст на крайното потребление с 0.9%., на износа на стоки и услуги – с 4.3%, а на вноса на стоки и услуги – с 3.9%.