България е на едно от първите места в ЕС по отпадъци на глава от населението

Къде се намира България в момента по отношение на управлението на отпадъците? В страната ни се образуват 129.7 милиона тона отпадъци, което ни поставя на едно от първите места в Европейския съюз по отпадъци на глава от населението и единица БВП (според наличните данни за 2018 г.) България освен това има относително ниски нива на рециклиране на битови отпадъци (31.5% по данни за 2018 г.) в сравнение със средните за ЕС (47.4%), въпреки че разполага със сравнително добре развитата рециклираща промишленост. А ако се разглежда общото равнище на рециклиране, с изкл. на отпадъци от добивната промишленост и от строителството, то през 2016 г. в България това равнище е 27%, докато средното за ЕС е 57%. Иначе казано, ресурсната производителност на страната, измерена като отношение на БВП и количеството употребени природни ресурси, остава сред от най-ниските в ЕС.

Всичко това създава риск за неизпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци от домакинствата и подобни отпадъци. Показателен е фактът, че разделно събраните и предадени за рециклиране битови отпадъци в 202 общини в страната са по-малко от 5% по данни на НСИ. В България се депонира над 60 % от битовия отпадък, а според заложините цели до 2035 г. трябва да се редуцира до 10%.