Баланс на територията на област Сливен към 31.12.2021 година

Към 31 декември 2021 г. територията на област Сливен, изчислена от Националния
статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта, е 3541.56 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат земеделските територии – 47.56%, и горските територии – 42.38% от общата площ на областта. Урбанизираните територии обхващат близо 161.20 кв. км, или 4.55% от територията на областта.

Към 31.12.2021 г. в област Сливен най-голяма територия заема община Сливен с 1365.70 кв. км, а най-малка община Твърдица – с 442.25 кв. километра.