Автомобилите в България – най-замърсяващите в ЕС

България е с най-лоши показатели в ЕС по стойности на въглеродния диоксид от нови автомобили (грама на километър). Данните за страната ни са 137.6 гр., при средно за ЕС 122.2. С най-ниски стойности е Нидерландия (98.4).

Това става ясно от интерактивния инструмент, създаден от Евростат по Целта за устойчиво развитие (ЦУР 13) „Действия в областта на климата“, пише „Икономически живот“.

Мониторингът на ЦУР 13 в контекст на ЕС се фокусира върху напредъка, постигнат в усилията за смекчаване на климата, в намаляването на въздействието върху климата и в подкрепа на действията по климата.

Изследването по ЦУР 13 обхваща още два показателя.

Данните за емисиите на парникови газове (тонове на глава от населението) сочат, че средните нива за ЕС са 7.8. Люксембург е с най-лоши и високи стойности 19.7, най-ниски те са в Швеция 1.8. България е по средата с 6.8.

Възобновяемата енергия в транспорта се изчислява на база процент от брутното крайно потребление на енергия в транспорта.

Средната сойност в ЕС е 8.903, най-екологичният транспорт е в Швеция (30.309), а най-много замърсяващ е в Кипър (3.316). Тук България отново е по средата с 7.893.

Целта за устойчиво развитие „Действия в областта на климата“ изисква спешни действия за борба с изменението на климата и неговото въздействие, включващо ограничаване на глобалното затопляне до значително под 2 °C – за предпочитане до 1,5 °C, в сравнение с прединдустриалните години.

Целта изисква устойчивостта и адаптивният капацитет на държавите към свързаните с климата опасности и природни бедствия да бъдат засилени чрез интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране на изменението на климата в националните стратегии, политики и планиране.