Атоматизираните бездимни цигари вече са забранени за продажба

Днес, в Народното събрание, бяха приети промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, които народния представител от Сливен и бивш Министър на земеделието Десислава Танева, обобщи за Сливен нюз.
 – Облекчава се процедурата по вписване в регистъра на МЗХ на тютюнопроизводителите, които обработват земеделски земи с площ над 5 дка, като вместо както е било досега необходимо да представят документ за правното основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка, с направените промени те ще трябва да представят декларация, в която се посочва правното основание за ползване на земеделските земи с площ над 5 дка, регистрирано по реда на чл. 41, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители; когато правното основание не е регистрирано, се представя копие от документа за ползване на земите.
 – Забранява се предлагането и продажбата на нагреваеми тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи овкусители, в която и да е от съставните им части, като филтри, хартия, опаковки, капсули или други технически елементи, даващи възможност за промяна на мириса или вкуса на съответните тютюневи изделия.
 – Въвежда се изискване на всяка опаковка на нагреваемите тютюневи изделия да се поставя общо предупреждение и информационно съобщение, както и комбинирани здравни предупреждения.
 – Въвежда се изискване Министерството на икономиката и индустрията да забранява пускането на пазара на тютюневи изделия, които съдържат добавки в количества, които в момента на консумацията увеличават съществено или в измерима степен токсичния ефект, свойствата, водещи до пристрастяване, или канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията свойства на изделието.
– Тютюневите изделия, които са произведени или пуснати на пазара до влизането в сила на приетия днес закон, може да продължат да се предлагат и продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от два месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник“.