АСП разширява достъпа до административните си услуги

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенция за социално подпомагане (АСП) разширява начините за достъп на гражданите до административните си услуги. Това съобщиха от РДСП – Сливен.

В тази връзка на електронната страница на АСП, в рубриката „Коронавирус COVID-19” е публикувана Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенцията за социално подпомагане в условията на обявеното извънредно положение. Създадена е възможност за част от услугите, освен на приемна, същите да се подават чрез:

  • Системата за сигурно електронно връчване / идентифициране с ПИК на НОИ или квалифициран електронен подпис;
  • по електронна поща на електронен адрес: ao@asp.government.bg;
  • чрез лицензиран пощенски оператор – по пощата с обратна разписка.

I. Заявяване на административни услуги, вкл. подаване на заявления-декларации за отпускане на социални плащания чрез Системата за сигурно електронно връчване

– За да се ползват електронните услуги на АСП чрез Системата за сигурно електронно връчване е необходимо гражданите да притежават Персонален идентификационен код (ПИК) издаден от Националния осигурителен институт (НОИ) или квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

– Гражданите трябва да имат регистрация в Системата за сигурно електронно връчване;

– Необходимо е да се изтегли електронната форма на съответната услуга от сайта на АСП и да се попълни заявлението;

– След попълване на заявлението да се стъпи на полето подпис, за да се генерира уникален номер на заявката и да се съхрани заявлението;

– Съхраненото заявление с генериран уникален номер, заедно със сканирани копия на всички необходими документи се прикачва в Системата за сигурно електронно връчване и се подава към Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес.

II. Заявяване на административни услуги чрез електронен адрес: ao@asp.government.bg

– За да се ползват електронните услуги на АСП чрез изпращане на електронно съобщение до електронен адрес е необходимо да се изтегли електронната форма на заявлението от сайта на АСП и заявлението да се попълни;

– Заявлението се разпечатва, подписва се собственоръчно, (по изключение се приема и в електронен формат без подпис) и заедно със сканирани копия на всички необходими документи се изпраща по електронната поща на обявения електронен адрес.

Заявленията се регистрират в Интегрираната информационна система в съответната дирекция „Социално подпомагане” и чрез електронно съобщение на електронната поща на заявителя се връща информация за входящия номер.

В случай на непълнота на получените заявления същите се регистрират, като допълнителните документи се изискват след изтичане на срока на обявеното извънредно положение.