Асфалтират се строителните участъци от реконструираната вик мрежа в Сливен във висока зона

  • Приключи асфалтирането по цялата улица „Булаир“ в кв. „Комлука“, започва асфалтирането на сградните отклонения на новите водопроводи по бул. „Панайот Хитов“

Асфалтирана е цялата площ на реконструираната ВиК мрежа по ул. „Булаир“ в сливенския кв. Комлука. Проверка на място установи, че е асфалтиран участъкът от главен клон 1 на висока зона до  преминаването на водопровода по бул. „Тракия“. С асфалтирането в този участък приключва строителството на ВиК мрежата по ул. „Булаир“, съобщи началникът на район Сливен на „ВиК-Сливен“ инж. Калоян Куртев.

Предстоят изкопни работи по бул. „Тракия“ – кв. Клуцохор, която влиза в трасето на реконструкцията на водоповодите. След завършването на изкопните работи, ще се асфалтират участъците и по бул. „Тракия“.

По-рано бе положено асфалтово покритие в участъците на строителство на ВиК мрежа в Индустриалната зона на Сливен.

По бул. „Панайот Хитов“ е започнало асфалтиране на приключилите сградни водопроводни отклонения към блоковете и жилищните сгради, след свързването им с новия водопровод. Не са асфалтирани тези, които в момента не са присъединени към основния водопровод.

Фирмата изпълнител работи поетапно по булеварда, за да не се налага ежедневно спиране на водата на потребителите. За да се избегне подобно голямо неудобство на гражданите, водата се спира веднъж на две седмици. Тогава се прави прекъсването от стария водопровод и включването към новия.

От ВиК се надяват до края на октомври строителните работи по бул. „Панайот Хитов“ да приключат и да започне асфалтиране по велоалеята на бул. „Чавдар“.

По данни на фирмата изпълнител, до 30 септември трябва да започне работа по шахтите на бул. „Чавдар“, до Кауфланд. Двете ревизионни шахти ще бъдат радиоуправляеми, т.е. те ще се управляват дистанционно – към тях ще се монтират датчици за налягане, управляеми кранове и пр. Там до края на годината ще приключат ремонтните дейности по висока зона на водоподаването в Сливен.

Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност, е част от изпълнението на проект, по който само в Сливен ще се реконструират 22 089 м водопровод и 738 сградни водопроводни отклонения, ще се изгради и 2924 м канализационна мрежа.

Стойността на този значим за Сливен проект, за подмяна на водопроводни и канализационна мрежи и съпътстващите ги съоръжения, възлиза на близо 31,5 милиона лева. Основен дял от дейностите се пада на реконструкцията на ВиК инфраструктурата в Сливен.

Средствата са осигурени по европейски проект, със съфинансиране от бенефициента. Проектът „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд, по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.