АДФИ обявява конкурс за държавен служител в Сливен

На основание чл.81а от Закона за държавния служител, чл. 66, ал. 4  от  НПКПМДСл и заповед № ФК-09-77/24.03.2021 г. на директора на АДФИ

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ:

За една длъжност „старши финансов инспектор“ в Шести отдел с място на работа ИРМ гр. Сливен на дирекция „Инспекционна дейност“ /ИД/ при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) за заемане по реда на чл. 81а, ал. 1 от ЗДСл.

  1. Кандидатите за участие в подбора за заемане на определената длъжност да отговарят на следните минимални и специфични изисквания:

–  да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

– да имат придобита образователно-квалификационна степен “магистър” по специалностите от професионално направление „Икономика“ или от професионално направление „Право“, с придобита правоспособност;

–  2 г. професионален опит, съгласно КДА и /или присъден най-малко IV младши ранг;

–    експертно ниво 5 съгласно КДА.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

–  компютърни умения – MS Office,  правно – информационни приложения / продукти

  1. Информация за длъжността:

Извършва финансови инспекции в съответствие с разпоредбите на ЗДФИ и ППЗДФИ, с цел защита на публичните финансови интереси и проверки по реда на чл. 238, ал. 4 от ЗОП.

Основна заплата за длъжността – 1457 лв. (средна).

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

III.   Кандидатите за участие в подбора да представят следните документи:

3.1. Писмено заявление (свободен текст) за участие в процедурата за заемане на длъжността при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;

3.2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
3.3. Допълнителна квалификация, ако има такава;

3.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

3.5. Декларация за съхранение и обработване на лични данни;

3.6. Автобиография.

  1. Документи за участие в подбора могат да се подават най-късно в срок до 07.04.2021 г. включително по един от следните начини:

– по ел. поща на адрес: hr@adfi.minfin.bg

–  на адрес: АДФИ, гр. София, ул. „Леге“ № 2, отдел „Управление на човешките ресурси и административни дейности“

– лице за контакт: Ж. Анастасова, тел. 02/9859 5154,  А. Бурова, тел. 02/5859 5136,

П. Коритарова, тел. 02/9859 5140.