61 са детските градини в Сливенско, гимназиите – 11

През учебната 2019/2020 г. детските градини в област Сливен са 61 и броят им остава непроменен спрямо 2018/2019 учебна година. Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2019/2020 г. е 6 254, което е със 178, или с 2.8% по-малко от броя им през предходната година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 103, като за община Сливен е значително по-голям – 151, отколкото за останалите общини Твърдица – 101, Котел – 70 и Нова Загора – 48.

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 500 души, от които 473 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 13 души. Повече от половината от персонала (62.8%) е ангажиран в детските градини на територията на община Сливен.

В началото на учебната 2019/2020 година учебни занятия се водят в 58 общообразователни училища, като броят на учениците тях е 17 338. През 2019 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1 714 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 456 души.

Учителите ( без директорите и зам. директори с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2019/2020 г. са 1 443.

Професионалното образование и обучение през учебната 2019/2020 г. в област Сливен се осъществява в 11 професионални гимназии . Учителите в тези училища са 317 души. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 3 767. Средно образование в професионалните училища са получили 548 души.