403 кг отпадъци се падат на човек от Сливенско за година

Събраните битови отпадъци средно на човек от населението на област Сливен е 403 кг. на човек, което е със 17 кг. по-малко спрямо 2020 година. През 2021 г. количеството на събраните отпадъци в страната се оценява средно на 445 кг. на човек, или с 37 кг. повече спрямо 2020 година.

В област Сливен образуваните битови отпадъци през 2021 г., са 73 хил. тона или с 5.2% по-малко спрямо 2020 година. Предадените за директно депониране битови отпадъци се увеличават от 18 хил. тона през 2020 г. на 20 хил. през 2021 година. Регистрира се намаление на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от 52 хил. тона (2020 г.) на 50 хил. тона (2021 г.).

Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметоизвозване през 2021 г. е 100.0% от общото население на областта, като за страната този показател е 99.9%.