38 язовира в Сливенска област ще бъдат прехвърлени на държавата

38 общински язовира на територията на Сливенска област ще бъдат предоставени безвъзмездно на държавата за стопанисване и управление.  Процедурата по прехвърлянето бе тема на работна среща в областната администрация с участието на зам.областния управител Камен Костов и експерти от администрацията, кмета на община Сливен Стефан Радев, представители на общините Котел и Нова Загора и екип от регионалното звено – Бургас  към Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

Решенията тези язовири да бъдат дарени на държавата са взети от общинските съвети. 30 от язовирите са в община Нова Загора, 7 – в община Сливен и 1 – в община Котел.  По-голяма част от посочените водоеми са в лошо техническо състояние и потенциално опасни. Поддръжката и ремонтирането им изискват вложение на много средства, каквито общините не могат да заделят.  На срещата бяха обсъдени техническите параметри на всеки един обект, както и бъдещите действия на общините, областната администрация и държавното предприятие за прехвърлянето им.

Един от водоемите представлява особен случай. Язовир „Калън дере“ се намира в база „Ново село“.  Общината в Котел като собственик е задължена да го поддържа, но изпитва затруднения заради специалния статут на територията на базата. От друга страна, не може да черпи права като собственик, защото е невъзможно да го отдава на концесия и да получава дивиденти. Язовирът има акт за собственост, но имотът не е отразен нито в карта на възстановената собственост, нито в кадастрална карта. Областният управител ще се обърне към Министъра на отбраната за съдействие при разрешаването на този казус.