35% от лекарите ни са над 55 години, още 17% – над 65 г.

У нас най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 10 465, или 35.3% от всички действащи медици у нас, сочат актуалните данни за 2019 г. на Националния статистически институт. Младите практикуващи лекари – на възраст до 35 години, са 4 157, или 14.0%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 5 169, или 17.5%.

По отношение на специалността най-голям е делът на общопрактикуващите – 4 119, или 13.9% от всички лекари в страната, следвани от: Кардиология – 6.1%, Акушерство и гинекология – 5.9%, Анестезиология и интензивно лечение – 5.5%, Хирургия – 5.2%, и Нервни болести – 5.0%.
Медицинските специалисти по здравни грижи са  46 491, от които 30 546 медицински сестри и 3 269 акушерки.

Данните обобщават, че 341 заведения за лекарска помощ с 53 997 легла работят у нас в края на 2019 г., от които 319 болници с 51 776 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 2 079 с 1 223 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 144 с 1 914 легла.

В 57.7% от болниците е съсредоточен 73.9% от легловия им фонд в страната.

По отношение на осигуреността на населението с болнични легла в края на 2019 г. тя е 776.8 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2018 г. се увеличава със 17.2 пункта (759.6).

Най-високи са стойностите на показателя в областите Смолян (1 018.0 на 100 000 души от населението), Пловдив (985.3) и Плевен (946.2), а най-ниски са в областите Перник (375.0), Ямбол (385.2) и Видин (404.4).

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 612 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 376, като 6 493 от тях работят в практики, със сключен договор с НЗОК.

Осигуреността с лекари в края на 2019 г. общо за страната е 42.6 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 10.6. В сравнение с 2018 г. и двата показателя се увеличават незначително, което се дължи на намаления брой на населението към 31.12.2019 г. (съответно 42.4 и 10.3 на 10 000 души от населението).

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 24.8 до 62.8 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници – Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (столица) (51.2), Пловдив (51.0) и Варна (50.7). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.8 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Силистра (27.7).