248 пожара са ликвидирани от екипи на РСПБЗН-Сливен за първите шест месеца на годината

За първите шест месеца  на 2020 година Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) гр. Сливен е ликвидирала 284 бр. пожари, от които 55 с нанесени пре­ки материални щети и 229 без такива. Aварийно-спасителните опе­ра­­ции са 23 бр., от които 13 катастрофи с транспортни средства, 8 инци­ден­та от бито­в/про­мишлен характер и две спасителни операции на пострадали и изпаднали в безпомощно състояние граждани.

За сравнение през същия период на 2019 г. са ликвидира­ни 253 пожара, от които 53 бр. с щети и 200 бр. без такива. Aварийно-спасителните опе­ра­­ции са 35 бр., както следва – 20 катастрофи с транспортни средства, 10 инци­ден­та от бито­в/про­мишлен характер и 5 спасителни операции на пострадали и изпаднали в безпомощно състояние граждани.

При възникналите пожари и битови инциденти през първото шестмесечие на 2020 г. няма загинали, пострадали са трима души, в сравнение за същия период на 2019 г. загиналите са един и трима са пострадали.

Най-честите причини за възникване на пожари с нанесени преки мате­риал­ни щети са: късо съединение в ел. инсталации и уреди – 19 бр., при 16 бр. през 2019 г.; небрежност при боравене с открит огън – 14 бр., при 10 бр. през 2019 г.; техническа неизправност – 7 бр., при 9 бр. през 2019 г. ; умисъл – 3 бр., при 4 бр. през 2019 г.,; неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди – 1 бр., при 5 бр. през 2019 г. ; строителна неизправност – 1 бр., при 3 бр. през 2019 г.

Най-много пожари с преки материални щети са възникнали в от­рас­лите: жилищно стопанство и дейности на домакинства – 27 бр., при 27 бр. през 2019 г.; транспорт – 14 бр., при 12 бр. през 2019 г.; селско стопанство – 5 бр., при 3 бр. през 2019 г.; сметосъбиране – 2 бр., при 4 бр. през 2019 г.,

От изнесените данни може да се заключи, че общият брой на пожарите с нанесени материални щети, ликви­ди­рани от екипите на РСПБЗН-Сливен за първите шест месеца на 2020 година като тенденция, се е запазва 55 бр. за 2020 г. при 53, спрямо същия период за 2019 г. Наблюдава се значително увеличение на пожарите без нанесени материални щети от 200 бр. за първото шестмесечие на 2019 г. на 229 бр. за същия отчетен период на 2020 г.

Пожарите без нанесени материални щети, са пожари, които възникват в терени със суха тревна и храстова растителност, също така в терени със струпани отпадъци представляващи нерегламентирани сметища. Сами по себе си те представляват реална опасност, която се изразява във възможността, че те могат евентуално да се разпространят и обхванат обекти от икономиката, инфраструктурата, горски масиви, бита и други. Процеса за тяхното разпространение е в пряка зависимост от метеорологичната обстановка, а именно високи стойности на околната температура, ниска влажност на въздуха, ниски водни резерви в почвения слой, както и скоростта на вятъра.

За увеличения брой пожари без нанесени материални щети през първата половина на настоящата година, може да се отдаде както на метеорологичните условия, чиято проява е най-изявена през летния сезон, така също и на човешка намеса.

Затова РСПБЗН-Сливен се обръща с апел към гражданите на община-Сливен стриктно да спазват противопожарните правила.