2 132 души са напуснали Сливенско през 2020 г.

pixabay

В преселванията между отделните населени места вътре в област Сливен през 2020 г. са участвали 2 162 лица, съобщава Националния статистически институт.

През 2020 г. 2 132 души са променили своя настоящ адрес от област Сливен в друго населено място на страната, а 1388 души са променили настоящия си адрес от населено място в страната в област Сливен. От изселващите се от областта за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали областите Стара Загора (488), София (столица) (316), Ямбол (307) и Бургас (290). Най-голям е броят на преселилите се в област Сливен от областите Стара Загора (312), София (столица) (241), Бургас (226) и Ямбол (141).

През 2020г. 598 души са променили своя настоящ адрес от област Сливен в чужбина.

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2020 г. 943 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Сливен.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва механичният прираст (нетното салдо от вътрешната и външна миграция), който е отрицателен – минус 399 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Намалението на населението в резултат на отрицателния механичен прираст, измерено чрез коефициента на нетна миграция (отношението на нетната миграция към средногодишното население), е -2.2‰, като в градовете той е минус 10.4‰, а в селата – плюс13.5‰.

През 2020 г. от всички четири общини в област Сливен само община Котел е с положителен коефициент на механичен прираст – плюс 2.9‰, останалите общини са с отрицателен механичен прираст – община Нова Загора (-6.4‰), община Твърдица (-2.6‰) и община Сливен (-1.6‰).