1698 лв. е общият доход на човек от домакинството за тримесечие

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1698 лв. Това е с 9.7% повече спрямо същия период на 2019 г., съобщи НСИ.

С най-висок относителен дял е работната заплата (57.5%), следват пенсиите (28.3%) и доходите от самостоятелна заетост (5.9%).

Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 0.7 процентни пункта, а от работна заплата и самостоятелна заетост намаляват с по 0.3 процентни пункта.

Ето как се променят в номинално изражение през второто тримесечие на т.г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите според източниците.

•        От работна заплата се увеличава от 894 на 976 лв. (с 9.2%).

•        От пенсии нарастват от 427 на 481 лв. (с 12.5%).

•        От самостоятелна заетост се увеличава от 95 на 100 лв. (с 4.5%).

•       От социални обезщетения и помощи нарастват от 46 на 52 лв. (с 12.7%).

Относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.3%, а делът на дохода от натура – 0.7%.

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1384 лв. и намалява с 1.3% спрямо същото тримесечие на м.г.

С най-голям дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (32.7%), следват разходите за жилище (17.3%), данъци и социални осигуровки (15.1%) и за транспорт и съобщения (10.9%).

Спрямо второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличава с 1.3 процентни пункта, за жилище – с 1.8 процентни пункта, а за данъци и социални осигуровки – с 0.9 процентни пункта. Намалява делът на разходите за здравеопазване – с 1 процентен пункт; за облекло и обувки – с 0.8 процентни пункта; за транспорт и съобщения – с 0.8 процентни пункта, и свободно време, културен отдих и образование – с 1.7 процентни пункта.

Разходите средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. се променят така:

•        за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 440 на 452 лв. (с 2.9%).

•        За алкохолни напитки и цигари нарастват от 61 на 65 лв. (с 6.5%).

•        За облекло и обувки намаляват от 43 на 31 лв. (с 27.5%).

•        За жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 217 на 240 лв. (с 10.2%).

•        За здравеопазване намаляват от 96 на 81 лв. (с 15.9%).

•        За транспорт и съобщения намаляват от 165 на 152 лв. (със 7.7%).

•        За свободно време, културен отдих и образование намаляват от 57 на 32 лв. (с 43.9%).

•        За данъци и социални осигуровки се увеличават от 200 на 210 лв. (с 5.0%).