149 деца са преминали през детска педагогическа стая в Сливенско

През 2020 г. отчет в детските педагогически стаи са водени 344 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Броят на заведените на отчет в ДПС през годината е 54.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2020 г. са следните:

  • 73.8% са непълнолетни (14 – 17 години), а малолетни (8 – 13 години) са 26.2%;
  • момчета са 326 (94.8%), а момичета – 18, или 5.2%;
  • учащи са 216, или 62.8%;
  • в криминогенна среда живеят 194 (56.4%) малолетни и непълнолетни.

През 2020 г. 116 малолетни и непълнолетни са снети от отчет в ДПС, или 33.7% от общия брой на водените на отчет лица. От тях 71 (61.2%) – поради поправяне на поведението, а 45 лица (38.8%) – поради навършване на 18-годишна възраст.

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2020 г. са 193, като момичета са 59, или 30.6%, а момчета – 134 с относителен дял 69.4%.

През 2020 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, в област Сливен са 149.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните през 2020 г. в област Сливен. Извършители на кражби са 109 лица, или 73.2% от всички малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени престъпления. От тях най-висок е делът на извършителите на кражби от домовете – 59.6% (65 лица), на селскостопанска продукция, домашни животни и птици – 14.7% (16 лица), на кражби от магазини или други търговски обекти – 13.8% (15 лица), на взломни кражби – 5.5% (6 лица) и на части и вещи от МПС – 3.7% (4 лица).

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2020 г. са 58, от които 41, или 70.7% са момичета. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления, е 39.7% (23 лица), а на непълнолетните – 60.3%, или 35 лица. Най-голям е броят и делът на пострадалите от кражби – 7 лица (12.1%), от нанесени телесни повреди и блудство – по 4 лица (6.9%).

През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на  малолетните и непълнолетните в област Сливен са образували 140 възпитателни дела. От тях 117 (83.6%) – по предложение на органите на прокуратурата. Решените през годината дела по чл. 21 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  са 113, като 27 от тях – в срок до един месец. 26 дела са били прекратени на различни основания.

През 2020 г. местните комисии са наложили 141 възпитателни мерки на 113 деца за извършени 130 общественоопасни деяния. Най-често са били налагани възпитателните мерки „предупреждение” – 57 мерки (40.4%), „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи” – 47 възпитателни мерки (33.3%), „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” – 18 мерки (12.8%) и „предупреждение за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца” – 9 лица на възраст 8 – 17 години (6.4%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2020 г. са следните:

  • малолетните лица са 47 (41.6%);
  • непълнолетните лица са 66 (58.4%);
  • момчетата са 90 (79.6%).

Общественоопасните деяния включват извършените от лицата противообществени прояви, престъпления и административни нарушения.