1446 лв е средната месечна работна заплата в Сливенска област

В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на
2023 г. е 1 446 лв., при 1 957 лв. средна за страната.
В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г., област Сливен се нарежда на 20-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 697 лв., а най-ниска – в областите Видин – 1 288 лв., Кюстендил – 1 291 и Благоевград – 1 296 лева.
През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Сливен се е увеличила спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 4.4% , като за обществения сектор средната месечна заплата бележи ръст с 3.4% и достига 1 711 лв., а в частния се увеличава с 5.0%, достигайки 1 327 лева.
През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 14.1% в сравнение с второто тримесечие на 2022 година.

Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Добивна
промишленост“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“ и „Образование“.

източник: НСИ