Населението в областта намалява

 


Населението на област Сливен към 31 декември 2012 г. е 195 385 души или 2.7 % от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението - непосредствено след област Русе (231 556 души) и преди Добрич (186 357 души), съобщиха от Териториалното статистическо бюро.

Тенденцията на намаление се запазва и в сравнение с предходната 2011 г. населението намалява с 1 327 души или с 0.7 %. Това намаление е в резултат, както на отрицателния механичен прираст (разликата между зеселените и изселените) - минус 877 души, така и на отрицателния естествен прираст на населението (разликата между живородените и умрелите) - минус 450.

Броя на населението в община Сливен намалява със 758 души и в края на годината е 123 938 души. Населението в община Нова Загора е 38 504 и също е намаляло в сравнение с предходната година с 413 души. В общините Котел и Твърдица населението спрямо предходната година също е намаляло съответно с– 88 и 68 души и към 31.12.2012 г. в община Котел то е 19 228, а в община Твърдица – 13 715. 

Мъжете в област Сливен са 95 396 (48.8%), а жените – 99 989 (51.2%), като в сравнение с 2011 г. мъжете намаляват със 714 души, или с 0.7 %, а жените съответно с 613, или с 0.9 %. В общия брой на населението жените продължават да са повече и на 1 000 мъже се падат 1 048 жени. Изключение прави само община Твърдица, където на 1000 мъже се падат 999 жени. Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. 

Към 31.12.2012 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 17.6% (34 336) от населението на областта. В сравнение с 2011 г. този дял нараства с 0.4 процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 20.5%, а на мъжете - 14.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2012 г. децата до 15 години са 17.6% (34 403) от общия брой на населението. Спрямо 2011 г. този дял се увеличава с 0.2 процентни пункта. През 2012 г. в градовете живеят 129 231 души или 66.1 % от населението на областта,а селата 66 154 или 33.9 % от населението на областта. През 2012 г. в област Сливен са родени 2 376 деца, от които живородените са 2 349 или 98.9 %. От всички живородени през 2012 година 1 223 са момчета, а 1 126 са момичета. Брачните раждания са 634, а извънбрачните са 1 715 или 73.0 % от всички живородени. 

Коефициентът на раждаемост през 2012 година (брой живородени деца на 1000 души от средногодишния брой на населението) е 12.0 ‰ и отново е най-високият за страната. Първо дете са родили 956 майки, второ дете – 767, трето по ред дете – 317, а за 10 от родилите жени това е десето или единадесето дете. Многоплодните раждания (на близнаци и тризнаци) в областта през изминалата година са 66 на брой. Най-голям е броят на жените, родили на възраст двадесет и двадесет и една години съответно 147 и 144 майки.

В общата смъртност на населението няма съществени изменения. През 2012 г. в област Сливен броя на умрелите е 2 799 души или с 58 по-малко спрямо предходната година. Коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 14.3‰ при 15.0‰ за страната. През 2012 г. коефициентът на детска смъртност ( умрелите деца на възраст до една година на 1 000 живородени ) за област Сливен е 16.6‰. Той бележи спад спрямо 2011 г. с 0.4‰ .

Разликата между ражданията и умиранията формира естествения прираст на населението. През 2012 г. естественият прираст на населението в област Сливен е отрицателен - минус 450 души. За предходната година той също е отрицателен (- 359 ) души. Стойността на коефициента на естествения прираст в областта (разликата между ражданията и умиранията на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е (-2.3‰ ), което ни отрежда по-добра позиция спрямо равнището за страната (- 5.5‰ ).

В Сливенска област за 2012 г. механичният прираст на населението в резултат на вътрешната миграция (разликата между заселените и изселените) е минус 877 души, като заселените са 1 903 , а изселените съответно 2 780 души. От всички изселили се 2 344 са тези, които са се преселили в страната, в областите Стара Загора – 362, София (столица) – 345, Бургас – 248 и др. В чужбина са се преместили 436 души. През 2012 г. заселилите се в област Сливен от чужбина са 203, а 1 700 са преселените от страната – от област Бургас – 153, София (столица) – 145, Стара Загора – 137, и други.