Корупцията в сектор „Отбрана”– някои дълго премълчавани истини

Корупцията е обхванала всички сектори на държавното управление в това число и сектора отбрана и е един от факторите, водещи  до трайна загуба на способности на въоръжените сили. Съмнения за корупция се проявяват във всички сфери и дейности, извършвани в отбраната. Най-засегнати са: управлението на човешките ресурси; обществените поръчки; продажбите на военна техника и недвижимо имущество с отпаднала необходимост; военното производство и ремонтна дейност; търговията с оръжие и военна техника; военноизследователската, научната и развойна дейност и управлението на материалните и финансови ресурси.

Назначаването и освобождаването на личния състав се е превърнало в дейност, в която се прилагат най-много корупционни практики. През годините тези практики така са се усъвършенствали, че създават впечатление на законност и справедливост. В резултат на това, почти всички назначения стават с конкурси, чиито край е предварително известен или обосноваван с формулировката „така се прави в НАТО и ЕС”. Комисиите са предварително подбрани и инструктирани и винаги „правилният човек“ печели с малко, но сигурно. По този начин се назначават хора верни, но с липса на необходимите компетенции, като чувството за несправедливост демотивира останалите служители. Тези корупционни практики в управлението на човешките ресурси носят след себе си редица проблеми, свързани със създаването на некомпетентна администрация, която взема неправилни и вредни за въоръжените сили решения. Конкретен пример за това е проведения наскоро конкурс за началник на ВМА. В нарушение на ЗОВСРБ и правилника за неговото приложение се обяви конкурс, за който се изисква изготвянето на концепция за развитието на академията. Обявената със заповед на министъра комисия видно няма необходимите компетенции да оценява изготвените от кандидатите концепции, но с мотива: „така се прави в НАТО”, конкурсът се проведе и предопределеният изход за сетен път потвърди безпринципната кадрова политика на министерството на отбраната.

Още по-тежко е положението при обществените поръчки. Те често са свързани с нарушения на процедурите при провеждане на конкурсите в интерес на толерирани фирми, умишлено насочване на финансови средства в определени сфери с цел облагодетелстване, сключването на неизгодни за МО договори, изходни задания без пълни стандартизационни изисквания и параметри, които се променят в хода на конкурса, нерегламентирано използване на теглови коефициенти, с цел манипулиране на резултатите и др. Не напразно на института по отбрана  е възложена задача да изготвя изходните „правилни” задания. Тази „сполучлива” практика придоби междуведомствен характер с подписването на споразумение между МО и МВР и използването на института със същата цел в сферата на вътрешната сигурност.

Съмнения за корупция се наблюдават и в търговските дружества с принципал министъра на отбраната. Към МО са регистрирани 20 търговски дружества от които 12 са еднолични търговски дружества, в които министъра упражнява правата на собственост. ТЕРЕМ ЕАД, което има 8 дъщерни дружества е основно звено за ремонт и модернизиране на бойната техника и въоръжение. Посегателството върху неговата финансова стабилност е посегателство и върху способностите на армията. Тук потенциалните корупционни практики са от различно естество: сключване и реализиране на неизгодни договори; целенасочено сриване на производствените и търговски програми от конюнктурни интереси; извличане на финансови средства чрез продажба на материали и оборудване на занижени цени; доставяне на некачествени материали; фиктивно извършване на ремонти и др. На този етап например е изготвен списък с оръжие, включващо пистолети, пушки автомати, картечници, гранатомети, оръдия, минохвъргачки, зенитни установки, оптика, авиационна техника и др. от активите на МО, които трябва да се прехвърлят към ТЕРЕМ ЕАД. Повече от очевидно е намерението  да се заобиколни ЗОП и всичко това да се продава без търг за жълти стотинки на избрани фирми. На подобен подход станахме наскоро свидетели с продажбата на стотици пистолети , част от уставния капитал на друго дружество на МО - „МОБА“ ЕООД - еднолично дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност въоръжена и невъоръжена охрана на военни обекти. На практика, фирмата продаде основния си инструмент за осъществяване на дейността и то без необходимия лиценз за такава търговия.Въпреки, че фирмата би трябвало да е с гарантирани приходи, в момента тя е в неплатежоспособност и умишлено се води към фалит с цел обектите да се поемат за охрана от частни фирми. Такава е съдбата и на „Военно издателство“ ЕООД. Издателството е с 130 годишна история и утвърдена практика в издателската дейност. То умишлено се лишава от поръчки от страна на МО, чрез насочването им към военнотопографската служба в гр. Троян, с което то става неплатежоспособно. С прехвърлянето на издателството към ТЕРЕМ ЕАД дружество с коренно различна от неговата дейност съдбата му е ясна – ликвидация. Причината, най-вероятно е сградния фонд и мястото на издателството – центъра на София.

Схемата подозрително напомня на воденото към ликвидация  през последните години дружество БДПЛР”Св. Георги” в Поморие, т.нар.”военен санаториум”, където така и не стана ясно кои са „тарикатите”, които според  министър Каракачанов, вървели в „редичка” след него, за да приватизират този държавен имот на брега на морето, доведен абсолютно умишлено до фалит.

Корупционни практики се наблюдават и при сключване на договори за наемане на помещения от фонда на МО. Сключват се неизгодни договори, които благоприятстват лично облагодетелстване на длъжностни лица. Към настоящия момент 193 имота от жилищен фонд на МО се задържат на отпаднало основание, или без основание от трети лица.Това влияе негативно върху инфраструктурата и способностите на армията.  Корупцията е придобила такива размери, влязла е във всички сфери на дейност и вече е станала ежедневие. Вече на никого не правят впечатление нагласените конкурси, неизгодно сключените договори, поръчките неносещи никакви способности, формално провежданите учения или тренировки. Дори някой да възроптае срещу това го смятат за наивник и гледат бързо да се отърват от него. Това вече е страшно и опасно за армията, за държавата, за обществото ни и за нас като хора. В резултат на корупцията,  армията губи вече изградени способности. Затова във военните формирования липсват консумативи, както за административна работа, така и за провеждане на нормален учебен процес. Липсват акумулатори, гуми и резервни части за военната техника, поради което често се налага да се събира техника от 2-3 формирования, за да се проведе едно военно учение. Военнослужещите не са оборудвани с необходимото униформено облекло, обувки и други принадлежности, което пречи за ефективно носене на караулната служба, участието в занятия и учения. МО не само, че не може, но и не желае да се справи с корупцията като я прави още по фина и трудно разкриваема. Затова това правителство трябва да си отиде , корупционният тумор да бъде изрязан и  спре унищожаването на въоръжените ни сили и държавата като цяло.