Един доклад с предизвестени резултати

В новата ни история няма случай на такъв безцеремонен натиск върху армията да приеме политическо, а не експертно решение при избора на самолет

Днес временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет трябва да приеме Доклад за своята дейност и да докаже на българския данъкоплатец, че резултатите от нейната работа не са хвърлени на вятъра пари (опасност, за която БСП предупреди още в процеса на нейното създаване). Доколкото докладът, като всеки доклад, ще бъде фризиран и експертно украсен, ще дам моето становище за неговото качество, а и за съмнителната експертиза на която стъпва.
- Разпростирайки се върху дългия период на процеса на избор на нов боен самолет, комисията, използвайки обективните организационни промени в МО, а оттам - и в структурната схема за работа по избора, се стреми да създаде впечатление за неразбория и хаотичност в дейността на органите на различните нива на управление на проекта. Тази критика е неоснователна дори само заради това, че поради строго йерархичната си структура въоръжените сили функционират така, че винаги има началник/ръководител, който носи отговорност за дейностите в съответната област.
- Подходът на комисията е книжно-бюрократичен - цитиране и позоваване на голям брой документи, в които са констатирани различия, които се предполага (не се доказва), че вредят на процеса на вземане на решения. Без съмнение обаче може да се твърди, че експертните оценки биха били едни и същи, независимо от формалните различия и противоречия в документите.
Ако разгледаме накратко хронологията на процедурата, тя е следната:
На 27.06.2016 г. е утвърдена Методика за избор на оптимален вариант за реализация на проект "Придобиване на нов тип основен боен самолет";
От юли до август са приети "Дървовидна йерархична структура от критерии, подкритерии и показатели за сравняване на алтернативите"; Анализ и оценката на риска на вариантите за реализация на проект "Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка"; "Ограниченията, допусканията и базовите данни за реализиране на "Методика за избор на оптимален вариант за реализация на проект "Придобиване на нов тип боен самолет"";
На 12.12.2016 г. е изпратено Искане за предоставяне на предложения (RFP);
На 10.03.2017 г. е назначена междуведомствена работна група (МВРГ) за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение (RFP);
 На 13.03.2017 г. са приети предложения по RFP от Португалия/САЩ, Италия и Швеция;
 На 05.04.2017 г. МВРГ завършва работа и изготвен Протокол с резултатите от анализа и оценката на отговорите, както и класиране на кандидатите с мотиви и съображения;
 На 26.04.2017 г. Министерският съвет е разглеждал Доклада на министъра на отбраната и министъра на икономиката, с който е внесен Протокол с резултатите от анализа и оценката на отговорите, както и класиране на кандидатите.
Това е реално проведената процедура. При нейното провеждане са спазени всички изисквания на "концепциите и добрите практики в тази област". В проекта на доклад няма никакви възражения по процедурата.
- Най-важният момент е изборът на типа самолет, който е извършен въз основа на Методиката за избор на оптимален вариант за реализация на проект "Придобиване на нов тип боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка" с рег. № 400-6198/27.06.2016 г. В отчета на проф. Георгиев, (избран от ръководството на комисията за извършване на анализ на методиката за избор на нов боен самолет) тя е посочена като методика с най-малко слабости и най-доближена до добрите примери в тази област. Следователно изборът е станал с най-добрата методика, с която е разполагало МО. Стигаме и до основния проблем, който според проф. Георгиев е предрешил избора, а именно, че основополагащ критерии - "схема за плащане", е трансформиран в задължително изискване. Според автора на изследването това е довело до отпадането на F-16, което нe е вярно. Той не е отпаднал, а не е класиран на първо място. Но никъде в анализа на професора не е посочена причината за тази промяна.
- Критикуваната от комисията схема за разсрочено плащане не е приумица на проектния ръководител, а прието от Народното събрание решение на МС 234/2016 г., в което са посочени разсрочените плащания по години (за първата година 2016 г. 10 млн. лв.; за втората, третата и четвъртата - по 200 млн. лв.; за петата и шестата по 450 млн. лв.)
- Изключително уязвима е експертизата на проф. Георгиев, която в никой случай не може да се нарече независима. Неговата пристрастност и заинтересованост е така безспорна, че не си струва да се коментира (обвързан с г-н Тагарев, който е в противоречие с екипа, разработил Методиката 2016 г, работил заедно с него в Института по паралелна обработка на информацията - БАН. Заедно членуват в едно и също НПО сдружение " Джордж С. Маршал")
- Спекулира се с дейността на екипа по разработване на модела за оценка с коментара, че той се слива с работните екипи и се подчинява на Ръководителя на проекта. Не е ясно с какво биха се променили резултатите от работата на този екип, ако той беше останал в друго подчинение - нали той изпълнява експертна задача, а не обосновава нечие мнение по проекта.
- Относно различията във финансовата рамка и (според комисията) необходимостта от преразглеждане на Концепцията за изграждане на отбранителна способност (КИОС), то оценката на необходимите отбранителни способности следва да се базира не на финансовите средства, а на средата за сигурност и потребностите на въоръжените сили. Финансовите средства са функция на политиката на правителството, а не на военната експертиза.
- Буди недоумение фактът, че в един повече от 7-годишен процес на избор на нов самолет управляващото мнозинство реши да се намеси в работата на Министерството на отбраната след обявяване на очевидно неудобното за него класиране на кандидатите. Нима посоченият от комисията низ от грешки и недостатъци беше невидим в този относително дълъг във времето период? Може би реакцията им щеше да бъде по-благосклонна и нямаше да създават комисия, ако решението беше в полза на друг, вече известен дори на несведущите в отбранителната тематика хора, кандидат.
- Със съжаление трябва да се отбележи, че в новата история на България няма случай на такъв безцеремонен натиск върху армията да приеме политическо, а не експертно решение, което създава и много опасен прецедент - нежелаещите да се съобразяват с текущата политическа конюнктура ще бъдат изправяни пред подобни комисии, за да преосмислят и да се отрекат от своите "неудачни експертни предложения".
Този прецедент, създаден от мнозинството в Народното събрание, нанася вреда не само на въоръжените сили и на хората, работили неуморно години за реализация на проекта за придобиване на нов самолет. Той още веднъж демонстрира пред международната общност наличието на нрави и морал, които не се ценят дори зад пределите на ЕС и които уронват националния престиж на страната.
С оглед на изложеното БСП не би следвало да подкрепи предложения доклад, тъй като подобен подход за пореден път слага прът в колелото на модернизацията на българската армия.