Ще станат ли престъпници децата ни? Непълнолетни в Сливен са извършили 237 общественоопасни деяния само за година

През 2018 г. местните комисии са наложили 275 възпитателни мерки на 208 деца за извършени 237 общественоопасни деяния. Най-често са били налагани възпитателните мерки „предупреждение” - в 120 случая (43.6%), „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи” - в 78 случая (28.4%), „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” - в 43 случая (15.6%), и „предупреждение за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца” - в 10 случая (3.6%). На по 9 малолетни и непълнолетни е наложена възпитателна мярка „задължаване да участва в консултации, обучения и програми” и „забрана на срещи и контакти с определени лица“, на 2 лица – възпитателна мярка „задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото“, а на 1 лице на възраст 8 - 17 години - възпитателна мярка „настаняване във възпитателно училище-интернат”.

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2018 г. са следните:

  • Малолетните лица са 87 (41.8%);
  • Непълнолетните лица са 121 (58.2%);
  • Момчетата са 180 (86.5%);
  • 64.9% от малолетните и непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование. С основно образование са 64 лица (30.8%), а 9 лица (4.3%) никога не са посещавали училище.
  • От всички малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живеели 65.4%, само с единия родител – 32.2%, а при роднини – 1.0%.

През 2018 г. в организираните в областта тематични кампании за превенция са били обхванати 3 216 лица, а с 31 деца е осъществявана превантивна възпитателна дейност. Обществените възпитатели в област Сливен са работили с 200 малолетни и непълнолетни, а през консултативните кабинети са преминали 232 деца.

по данни на НСИ-Сливен