Кражбите на имущество - най-честите престъпления на малолетни и непълнолетни в област Сливен

През 2017 г. броят на водените на отчет в Детските педагогически стаи (ДПС) малолетни и непълнолетни лица в област Сливен е 312.

Броят на новозаведените на отчет в ДПС през годината е 122.

 Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. са следните:

  • 79.8% от водените на отчет са непълнолетни (14 - 17 години), а малолетните (8 - 13 години) са 20.2% от общия брой на водените на отчет в ДПС;
  • Момчета са 277 (88.8%), а момичета - 35, или 11.2%;
  • Учащи са били 150 малолетни и непълнолетни лица, или 48.1%;
  • В криминогенна среда са живели 206 (66.0%) малолетни и непълнолетни;

През 2017 г. са снети от отчет в ДПС 76 малолетни и непълнолетни, или 24.4% от общия брой на водените   на   отчет  лица.  От тях 43 лица (56.6%) - поради поправяне на поведението, а 33 лица  (43.4%)  -  поради  навършване  на  18-годишна възраст.

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2017 г., са 250, като момичета са 44, или 17.6%, а момчета - 206 с относителен дял 82.4%.

 

През 2017 г. броят на лицата, извършители на престъпления в област Сливен, е 184.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните през 2017 г. в област Сливен. Извършители на кражби са 132 лица, или 71.7% от всички малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени престъпления. От тях най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на кражби от домовете – 43.9% (58 лица), на взломни кражби – 15.9% (21 лица), на кражби от магазини  или  други  търговски  обекти – 13.6% (18 лица).

 

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. са 38, от които 24, или 63.2% са момичета. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления, е 63.2% (24 лица), а на непълнолетните – 36.8%, или 14 лица. Най-големи са броят и делът на малолетните и непълнолетните, пострадали от нанесени телесни повреди - 8 лица (21.1%) и кражби - 3 лица (7.9%).

 

През 2017 г. местните комисии са образували 180 възпитателни дела. От тях 146 (81.1%) - по предложение на органите на прокуратурата. Решените през годината дела по чл. 21 от ЗБППМН са 155, като 111 са били решени в срок до един месец. 19 дела са били прекратени на различни основания.

 

През 2017 г. местните комисии са наложили 223 възпитателни мерки на 185 деца за извършени 205 общественоопасни деяния. Най-често са били налагани възпитателните мерки „предупреждение” - в 97 случая (43.5%), „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи” - в 57 случая (25.6%), „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” - в 26 случая (11.7%), и „предупреждение за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца” - в 24 случая (10.8%). На 12 малолетни и непълнолетни е наложена възпитателна мярка „задължаване да участва в консултации, обучения и програми”, а на 4 лица на възраст 8 - 17 години - възпитателна мярка „настаняване във възпитателно училище-интернат”.

 

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2017 г. са следните:

  • Малолетните лица са 78 (42.2%);
  • Непълнолетните лица са 107 (57.8%);
  • Момчетата са 165 (89.2%);
  • 76.2% от малолетните и непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование. С основно образование са 38 лица (20.5%), а 6 лица (3.2%) никога не са посещавали училище.
  • От всички малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живеели 54.6%, само с единия родител – 22.2%, в социално-педагогическите интернати – 8.6%, при роднини – 7.6%, в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип – 5.9%, а във възпитателно училище-интернат – 1.1%.

 

През 2017 г. 181 деца са преминали през консултативните кабинети към местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в областта. В организираните тематични кампании за превенция са включени 4 830 лица, а с 41 деца е осъществявана превантивна възпитателна дейност. Обществените възпитатели в област Сливен са работили с 215 деца през годината.

 

[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.