НСИ: В края на март работещите българи са 2,31 млн.

Броят на наетите на трудов договор нараства с 1.5% и в края на март 2018 г. те са 2.31 млн. души. Средната брутна месечна заплата в страната през първото тримесечие е 1077 лв. и нараства със 7.1% спрямо първото тримесечие на 2017 г., сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

Най-голямо e увеличението в добивната промишленост - с 14.4% до 1642 лв., в образованието - с 12.2% до 1033 лв., и в строителството - с 10.5% до 820 лв.

Най-високи са брутните заплати в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - средно 2584 лв. на месец. Според статистическите класификатори тук влизат възнагражденията на заетите в информационните технологии и информационните услуги и издаването на програмни продукти. На второ място със средна заплата 1801 лв. се нареждат финансите и застраховането, следвани от енергетиката с 1721 лв.

Най-нископлатени са работещите в хотелиерството и ресторантьорството - средно 655 лв. като увеличението е с около средния за страната процент. На второ място по ниско заплащане е строителството - средно 820 лв. месечно.

На годишна база възнагражденията на работещите в обществения сектор нарастват по-бързо - с 9 на сто, а в частния - с 6.6%.