Атанас Зафиров:Българската армия загива!

Правителството най-после се престраши да публикува пълния текст на редактирания вариант на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2016 г. Документ, който излиза в средата на септември, а би трябвало да дава препоръки за работа в една, на практика изтекла, година. Определям го като редактиран, защото всъщност това е старият доклад, допълнен с нови констатации, които, в опита да смекчат някои от най-важните изводи в първия вариант, са създали непълен и противоречащ документ. Документ, който в крайна сметка оставя впечатлението за прикриване на реалните слабости и потулване на виновните за плачевното състояние на въоръжените ни сили.
Във внесения повторно в НС доклад са извършени промени в раздел "Социална политика и мотивация" и в изводите и направленията за съсредоточаване на усилията. Разликите са в допълнението към социалната политика, в промените на 5 извода и нови направления за съсредоточаване на усилията (взети от програмата на правителството). Всичко е от стария доклад, който по същество беше добър и сравнително обективен документ.
Още в първия раздел, в "Основни изводи по отношение на отбранителната политика, произтичащи от измененията в средата на сигурност", не е отразено влиянието на рисковете и заплахите върху отбранителната политика на правителството, което прави тази част на доклада непълна и неясна.
Във втората част - "Развитие и функциониране на МО като модерна институция на демократична държава", е разгледана само правно-нормативната дейност, а не функционирането на институцията. Не са анализирани проблемите, възникнали от нарушения баланс между гражданската и военната експертиза както и тези, създадени от назначаването на цивилните служители на висши административни длъжности, без да притежават необходимите за съответната длъжност компетенции. В тази част докладът не показва реалното състояние на институцията, а само отделни нейни дейности.
В частта "Политика на прозрачност и отчетност" са разгледани антикорупционните мерки, информационната политика, контролната и одитната дейност на министерството. От доклада става ясно, че министерството през изминалата година е премахвало условията за корупция с доста "сериозни" мерки - план, проверки от инспектората и горещ телефон за сигнали. Изложените данни и факти не показват реалното състояние на този така важен за институцията проблем и противоречат на изнесеното в частта "Контролна и одитна дейност".
Информационната политика е представена само с данни за положителни и отрицателни публикации за армията. Красноречива оценка обаче за тази политика дава проучването, извършено в периода 9-15.09.2016 г., което показва, че 28% от българските граждани имат положително отношение към БА, а 28% - негативно. Това е неопровержимо доказателство за погрешната и неефективна информационна политика на МО в тази сфера на обществените отношения.
От данни, посочени в част "Контролна и одитна дейност", се вижда, че в МО има проблеми с разпределението на финансовите средства и провеждането на обществените поръчки. Те се изразяват в: преразпределяне на бюджетните ресурси към неприоритетни доставки, сключване на договори от едни и същи лица и др. Тези обстоятелства са сериозна индикация за наличие на трайно установени корупционни практики и схеми. Независимо че не е посочено в доклада, това е и една от причините армията да губи вече изградени способности.
От данните, изнесени в част "Ресурсна среда", става ясно, че през 2016 г. МО е разполагало с най-ниския бюджет от 2010 г. досега - 1,28% от БВП. Две констатации в тази част на доклада показват критичното състояние на армията: че в бюджета са заложени средства само за реално заетите длъжности и че не са осигурени в пълен обем необходимите финанси за горива и издръжка. Това не позволява окомплектоването на войсковите формирования с личен състав, не дава възможност да се води нормална подготовка, да се поддържат и ремонтират въоръжението и техниката. Недофинансирането на тези дейности води до снижаване на способностите на въоръжените сили и ограничава възможностите им за изпълнение на задачите по трите им мисии.
Следващият раздел - "Въоръжени сили и отбранителни способности", най-ясно показва състоянието на трите вида въоръжени сили.
В анализа на състоянието на Сухопътните войски е дадена статистика на проведените учения, която показва следните
тревожни тенденции :

* Занижена е подготовката на щабовете на батальони/дивизиони по управления на бойните действия на формированията - проведено е само 1 батальонно учение с бойна стрелба и 3 тактически учения с батальон/дивизион. Този символичен брой учения е крайно недостатъчен за обучение на щабовете на батальони/дивизиони по управление бойните действия на формированията и за постигане натренираност на личния състав на ротите/батареите в различните видове бойна дейност.
* В сравнение с предходната година дейностите по бойната подготовка на Сухопътните войски намаляват. Представените данни сочат, че се обръща по-голямо внимание на подготовката на СВ по мисия "Подкрепа на международния мир и сигурност", отколкото за гарантиране на националния суверенитет на страната (на мисия "Отбрана" в доклада е отделено скромно място).
* Силно обезпокоителен е изводът, че "настоящите финансови квоти не осигуряват пълноценно основната мисия на Сухопътните войски - да комплектуват, подготвят, поддържат и предоставят формирования за участие в пълния спектър от операции както на територията на страната, така и извън нея".
* Висок е некомплектът на СВ - към края на 2016 г. съгласно доклада той е общо 24%, а на войниците - 29%. Проведените конкурси за кандидати за служба в СВ показаха нисък интерес към нея, както и неотговарящо на изискванията здравословно състояние на значителна част от кандидатите.
Това състояние на СВ, характеризиращо се със значителен некомплект от личен състав, остаряло въоръжение и техника, хронично недофинансиране на издръжката и занижено качество на подготовката, подлага на съмнение възможността да изпълняват в пълен обем своите мисии и задачи.
В доклада са посочени някои от основните проблеми на Военновъздушните сили: недостатъчната наличност на авиационно гориво; недостиг на финансови средства; неритмичност в снабдяването и затруднения в поддръжката, обслужването и ремонта на авиационната и специална техника и поддръжката на инфраструктурата. Съвсем накратко са посочени и проблемите със зенитно-ракетната и радиолокационна техника, експлоатирана в условията на недостиг на резервни части и консумативи. Като към тези факти се добави и некомплектът от личен състав от 15%, недоумение буди изводът, че "макар и със затруднения и голяма натовареност на личния състав, ВВС изпълняват мисиите и задачите си". Повече от очевидно е, че този извод не съответства на реалното състояние на ВВС.
Частта за Военноморските сили е разработена по същата схема, както и за останалите видове въоръжени сили. Въпреки смекченото и завоалирано излагане на фактите и данните за ВМС, и тук се очертава хроничен недостиг на средства за текуща издръжка и неизпълнение на полагащите се регламентни прегледи и ремонти на корабите, боеприпасите, въоръжението и техниката. Според доклада това състояние може да доведе до загуба на вече изградени способности. Тази констатация е нереалистична и подвеждаща. Истинската оценка е, че флотът е изгубил вече изградени способности, което поражда друг проблем - невъзможност да се постигнат "Цели за способности на Военноморските сили", което ще доведе до загуба на доверие към страната ни като надежден съюзник в НАТО и ЕС.
Следваща важна част от този раздел е "Изпълнение на мисиите на Въоръжените сили". На мисия "Отбрана" в доклада са отделени само два параграфа. Това е ярък израз на политиката на правителството в областта на отбраната и въоръжените сили и показва пренебрежителното му отношение към отбранителните способности на страната. Декларираното наличие на "План за мобилизация на Въоръжените сили на Република България" е в противоречие с виждането на ПП ГЕРБ за мобилизацията. Във всички концептуални и нормативни документи е залегнала единната мирно-военновременна структура на армията. Това срина системата за мобилизация. Декларираното наличие на подобен план говори за формално отношение към толкова важния проблем, какъвто е нарастването на силите на БА по време на кризи.
Много по-обстойно в доклада е засегната мисията "Подкрепа на международния мир и сигурност" - вече споменах за това. Явно за правителството това е по-важно от отбраната на страната!
Другата важна част от този раздел е "Въоръжение и техника". В нея е посочена статистиката на доставките и ремонтите, които са всекидневно задължение на командирите и техническите органи и не дава съществена информация за състоянието на отбраната и въоръжените сили (например ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP автоматични телефонни централи на МО и БА).
В частта "Превъоръжаване и модернизация на Въоръжените сили" са изразени общоизвестни намерения за реализиране на проекти по модернизацията, нито един от които не беше дори стартиран, а за реализация не може и дума да става. В този раздел е отделено внимание и на технологичните, изследователските и развойните проекти, в които е представена информация за извършена дейност, без да са ясни целите, какво точно е постигнато, какви средства са били отделени и как са били изразходвани. Тази част показва неспособността на МО да насочва и отчита научната и научноизследователската дейност във въоръжените сили. Очевидно е, че тя има формален характер и не дава реален отчет за работата в тази област.
В частта "Освобождаване и утилизация на излишните бойни припаси" единственият съществен факт е, че тя не се извършва. В бригада "Логистика" се намират на съхранение 3912 т боеприпаси, собственост на фирми, за охраната на които МО не само плаща, но и носи отговорностите и рисковете по съхранението им.
В раздел "Хората в отбраната" са посочени данни за некомплекта от личен състав, увеличил се за две години от 10 на 20%, без анализ на причините за това.
Дефицитът от кадри заедно с ресурсните ограничения и остарялата техника поставя формированията пред сериозни предизвикателства при тяхната подготовка, поддържането на бойна готовност и способности за изпълнение на по-сложни в технологично и тактическо отношение бойни задачи. В раздела е отчетено, че и доброволният резерв в края на 2016 г. е с 20% некомплект.
Тези обезпокоителни констатации пораждат въпроси. Какви мерки е предприело правителството в двата си предходни мандата, за да не се стигне до тази ситуация? Може ли да се очаква в настоящия му мандат да реши лавината от проблеми, създадени през предходните два и през първите 100 дни на управление сега?
В раздел "Социална политика" е посочен фактът, че от 2013 г. до момента основните месечни възнаграждения на военнослужещите не са променяни. С обтекаеми фрази е завоалиран фактът на отнемане от правителството на ГЕРБ на
социалните компенсации на военнослужещите които правителството на БСП справедливо беше възстановило. В допълнението към раздела са представени данни от социологическо проучване, констатирало, че близо 3/4 от военнослужещите не одобряват измененията в Кодекса за социално осигуряване, с което се добавят допълнителни условия за придобиване на право на пенсиониране. По същество това е реалната оценка за пагубната социална политика, провеждана от правителството на ГЕРБ в армията.
От данните в раздел "Инфраструктура на отбраната" се вижда, че през 2016 г. от предложените за продажба 145 имота с отпаднала необходимост са продадени само 33. Това показва, че МО ще продължи да плаща за охрана около 15 млн. лв. годишно, а в обществото ще продължат да се пораждат съмнения за непрозрачна реализация, имотни подаръци и корупция. В доклада липсват данни за състоянието на цялостната инфраструктура на отбраната. Споменати са само съвместните проекти със САЩ. Няма данни за останалата част, която е в лошо техническо състояние и с нищо не спомага за изграждане бойните способности на въоръжените сили.
Останалите два раздела от доклада са отчет за международното сътрудничество и свършената работа по войсковото осигуряване и не носят информация за състоянието на въоръжените сили.
Формулираните изводи основно са свързани с липсата на финансови средства, некомплекта от личен състав и остарялото въоръжение и техника. Промените в сравнение със стария доклад имат единствената цел да смекчат обстоятелствата и фактите, характеризиращи лошото състояние на армията, да отклонят вниманието на обществеността от негативните тенденции в нея и да предотвратят необходимите спешни мерки, който трябва да се предприемат за тяхното решаване.
Посочените направления за съсредоточаване на усилията не съответстват на проблемите, констатирани в доклада. Те по-скоро показват неспособността или нежеланието на правителството да формулира цели и задачи на основата на реални проблеми и състояния, които биха довели до позитивни за отбраната и въоръжените сили резултати.

Управляващите изнасят български войници за международни мисии, но нехаят за отбранителните способности на Българската армия!

На основата на този анализ на Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили за 2016 г. могат да се направят следните изводи:
* Данните и фактите, изложени в доклада, са непълни, противоречиви и не потвърждават категорично извода, формулиран в него, че въоръжените сили са в състояние да изпълняват конституционните си задължения в пълен обем.
* Докладът в този си вид не отразява реалното състояние на БА, особено по възможностите за изпълнение на най-важната й мисия - "Отбрана". Изнесената макар и непълна информация за състоянието на армията показва, че тя може само частично да изпълнява възложените й мисии и задачи.
* Посочените в доклада факти за некомплекта от личен състав ясно показват резултатите от провежданата политика по управление на човешките ресурси от правителството на ГЕРБ, която създаде тенденция към отлив на личен състав от въоръжените сили, достигнал до размери, непозволяващи изпълнението в пълен обем на задачите по планиране и провеждане на операции по трите им мисии.
* Недостатъчното ресурсно осигуряване на въоръжените сили, което се констатира в доклада, независимо от занижените му стойности, поставя военните формирования в изключително тежко положение, в резултат на което те губят и изградени вече способности.
* Докладът, макар и косвено, е дал негативна оценка на въведената от правителството на ГЕРБ концептуална и нормативна уредба за мирно-военновременна структура на БА, довела до разрушаване на системата и инфраструктурата за провеждане на мобилизация и лишила БА от възможността да нараства силите и средствата си в периоди на кризи.
* И накрая, нещо много показателно - в доклада се признава на кои общини управляващите са подарили имоти за 10 773 307 лв. Всички кметове са от ГЕРБ (Стара Загора, Сливница, Ямбол, Димитровград, Казанлък и Благоевград).

Атанас Зафиров, София, септември 2017