Само земеделски стопани ще отглеждат законно канабис

Отглеждането на канабис може да се осъществява само от физически и юридически лица, които са регистрирани земеделски стопани и имат заверена регистрационна карта за стопанската година, в която ще отглеждат растенията. Освен това трябва да са подали дали декларация по наредбата за производство на семена, предназначени за фураж и не са осъждани за престъпления свързани с контрабанда или с разпространението и търговията с наркотични вещества. Това гласи проектът на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, който е публикуван за обществено обсъждане. Отглеждането на конопа може да става на открито или в оранжерии. С наредбата се уреждат условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на канабис, предназначен за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев, както и контрола върху отглеждането и търговията на продукцията от растенията от рода на конопа.

Земеделският министър ще издава разрешение за отглеждане на канабис, като преди това кандидатите за тази дейност са подали заявление до министъра, а той е назначил комисия, която проверява редовността на всички изискуеми документи. Разрешението има валидност три години, считано от датата на издаването му. То се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно и не може да се преотстъпва.

Всяка година в срок до 30 юни притежателите на разрешение да отглеждат канабис, представят в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) етикетите от опаковката на семената и документи, удостоверяващи качеството на посевния материал. Освен това в десет дневен срок от всяко засаждане или прибиране на реколтата трябва да се предоставя и справка, същото важи и при реализация на стоката. Необходимо е също така да се предоставя и официален документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента при внос на семена за посев от трети страни.

Общественото обсъждане на наредбата ще продължи до 9 февруари.