С €49.5 млн. увеличиха бюджета на подмярка 4.2

До 14 дни кандидатите за финансиране по първия прием на 4.2 трябва да смъкнат тавана на проектите си до 2 млн. евро.

Министърът на земеделието, храните и горите издаде заповед за увеличаване на бюджета и сключване на договори над наличния бюджет за заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, постъпили в периода на първия прием по подмярката. Заповедта предвижда възможност за договаряне над наличния бюджет в размер на левовата равностойност на 49,5 млн. евро. Така увеличения с министерската заповед финансов ресурс става 230,29 млн. евро.

В срок до 14 дни от публикуване на Заповед с № РД 09-6 от 05.01.2018 г. (Zapoved_M_4.2)кандидатите със заявления за подпомагане, подадени в периода на първия прием от 30.11.2015 г. до 18.12.2015 г., които са получили под 55 точки съгласно критериите за подбор и заявен размер на разходите, надвишаващ левовата равностойност на 2 млн. евро, следва да подадат предложения за намаляване на размера на допустимите разходи. След изтичане на този срок изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ издава заповед за отказ на финансиране на заявления за подпомагане, за които не е представено предложение за намаляване размера на допустимите разходи.

Предложенията за намаляване по образец се подават в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията. Кандидатите с предложения за намаляване на размера на допустимите разходи по т. 6 от Заповед № РД 09-6 от 05.01.2018 г. имат право да заявят единствено активи и дейности, идентични с посочените в „Таблица за допустими инвестиции“ към заявленията за подпомагане, подадени в периода на прием.

Не се допуска замяна на активи или дейности, заявени за подпомагане в рамките на периода на прием, в това число замяна на строително-монтажни работи със закупуване на оборудване. Към предложенията за намаляване не се представят запитвания за оферти, оферти или договори с избрани доставчици и изпълнители.