Полезно! Трябва ли да подавам годишна данъчна декларация?

Кога и при какви доходи физически лица дали е нужно да подават годишна данъчна декларация за изминалата година? Често нямаме достатъчно информация и изпускаме срокове. В началото на годината е добре да сме наясно дали дължим данък на държавата или не, за да планираме разходите си. 

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ за физическите лица за получени през 2017г. доходи се запазва – до 30 април 2018г., но са променени условията за ползване на 5 % отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната декларация, която не може да бъде повече от 500 лв.: декларациите следва да са подадени по електронен път до 31 януари 2018г., като към момента на подаване лицето да няма подлежащи на принудително изпълнение задължения и дължимият данък  за довнасяне да се внесе до 31 януари 2018 г. 

Най-често срещаните хипотези за получени доходи през данъчната година, за които подаването на декларацията е задължително:

 1. доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа:
 • наем;
 • извънтрудови правоотношения (граждански договор);
 • прехвърляне на права и имущество;
 • парични и предметни награди;
 • лихви;
 • други доходи.
 1. доходи на земеделски стопани, еднолични търговци и лица, упражняващи свободни професии;
 2. доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, както и замяна на акции и дялове, получени от източник в чужбина;
 3. обратно получаване на застраховки живот и лихви по банкови сметки, получени от източник в чужбина и подробно описани в чл.38, ал.8 и ал.13 от закона;
 4. непогасената част от предоставените и/или получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв, с изключение на получените кредити от кредитни институции;
 5. непогасената част от предоставените и/или получените парични заеми през същата или през последните 5 данъчни години, ако размерът им общо надхвърля 40 000 лв, с изключение на получените кредити от кредитни институции;
 6. лицата, придобили доходи от положен личен труд в дружествата, в които са собственици, съдружници, акционери, както и член-кооператори.
От тук можем да направим следните по-важни изводи:
 1. Ако доходът не е получен, декларация не се подава.
 2. Ако не си ползвал данъчно облекчение при работодателя си, но искаш да упражниш това свое право, може да подадеш данъчна декларация. В нея може да поискаш данъка си за възстановяване, дори и да нямаш задължение за подаване.
 3. Ако доходите ти са облагаеми, почти винаги следва да подадеш декларация. Всъщност, не подаваш, само ако си получил доход по трудово правоотношение и:
 • имаш работодател по основно правоотношение към 31.12 на данъчната година, той е определил и изравнил годишния размер на данъка;
 • нямаш работодател към 31.12 на данъчната година, но авансово удържания данък е равен на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа и/или отговаряш на останалите по-специфични условия, изброени в чл.52 от закона.
 1. Но дори да си работил само по трудов договор, ако си предоставил или получил парични заеми, отговарящи на т.5 и т.6 от горните задължения, пак следва да подадеш декларация.
 2. Облекчението за неподаване не важи, ако си получил и други доходи, освен тези по трудов договор.
 3. Декларация се подава, дори и ако не дължиш данък.
 4. За повечето получени доходи, този, който ти е платил, следва да ти издаде документ, който да приложиш към декларацията.
 5. Ако си получил дивидент от българско юридическо лице, не трябва да подаваш декларация.
 6. Декларация подават само самоосигуряващите се лица, които са получили доходи през данъчната година. Ако си се осигурявал на минималния осигурителен доход като собственик на търговско дружество и нямаш получени доходи от дружеството, не следва да подаваш декларация.

Новите годишни данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2017 г. са публикувани на сайта на НАП на адрес http://www.nap.bg/, а могат да се получат  и  безплатно  във всеки офис на Агенцията.

От НАП препоръчват във връзка с ползване на данъчните облекчения, всяка фирма или физическо лице периодично да проверява онлайн за задължения, дължими към Агенцията и предадени от други институции, както и за образувано изпълнително дело. Това става чрез издавания от агенцията безплатен персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на НАП.