Вторият прием по подмярка 4.2 стартира със 100 млн. евро

Държавен фонд „Земеделие“ обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. МЗХГ публикува  проект на обява за откриване на поцедурата.

Предвиденият бюджет е в рамките на 100 млн. евро. След детайлен анализ ще стане ясно колко средства над посочената сума ще бъдат наддоговорени, като има шанс и за по-висок дял от обичайните 30%, стана ясно още от думите на министъра. Първият прием по подмярката също беше направен с бюджет 100 млн. евро, но по-късно аграрното министерство увеличи средствата с близо 80.7 млн. евро.

Вторият прием по подмярката за инвестиции в преработвателната индустрия ще започне с намален „таван“ на инвестиционните разходи от 3 млн. на 2 млн. евро, като целта е повече компании да се възползват от програмата.

Въвеждат се също така два нови критерия. Предимство ще получават проекти на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопанска продукция от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност. Освен това са предвидени бонуси и за проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност. Става дума за предприятия, които през последните три години са изнасяли поне 10 на сто от част от продукцията си.

Подмярка 4.2 ще бъде първата, при която ще се направи прием по ИСУН.