Орязаха субсидията за сеитбооборот

От началото тази седмица земеделските стопани получават информация, че парите по мярка 214 са по-малко от първоначално предвидените.

Причини за тази редукция са, че  Държавен фонд „Земеделие“ прави допълнителни проверки и предвижда допълнително изравнително плащане за случаите, при които в площите с ангажимент по мярка 214 попадат постоянно затревени площи (ПЗП). Освен това за заявленията, подадени през 2016г. се прилага нова методика, определена със заповед на служебния министър от 17 март, при която санкциите са завишени. Най-често допусканата грешка по направлението – „неспазен сеитбооборотен план“ санкцията е 10% върху цялата субсидия, а ако това нарушение е системно се налагат допълнителни 5 на сто. Методиката за санкциите се актуализира ежегодно.

За направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ от 2015 г. в наредбата са променени ставките. За площите, които не се използват за междинни култури като ЕНП по директните плащания ставката е 90,88 евро/ха. За площите, които се използват и за междинни култури (т.е. за ЕНП)  заплащането е по 20,45 евро/ха.

През есента на 2017 г. фермерите ще получат уведомителнителните писма за оторизация на плащането по мярка 214, които подлежат на обжалване в съответния срок и тогава земеделските производители ще могат да пледират за това, което им се полага.